Benelux logo
Greek logo

Διεύθυνσις Ναοῦ: Sint-Martinusplein 3, 3500 Hasselt
Ἱστοσελὶς Ἐνορίας: https://orthodoxekerkhasselt.com
E-mail: [email protected]
Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Πρεσβύτερος Ἀντώνιος Ταρλίζος. Κιν.: +32.485/97.77.50. E-mail: [email protected]
Ἱεροψάλται: Pierrot Slegers καὶ Ἀναστασία Μπούρα
Γλῶσσαι Ἀκολουθιῶν: Ὁλλανδική
Ὧραι Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν
Ἑσπερινός: Ἕκαστον Σάββατον 18:00-19:00
Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία: Τὰς Κυριακὰς 09:00-12:00. Εἰς τὰς μεγάλας ἑορτὰς συμφώνως πρὸς τὸ πρόγραμμα τοῦ ναοῦ
Ἁγιασμός: Τὸ 1ον Σάββατον ἑκάστου μηνὸς μετὰ τὸν Ἑσπερινόν
Ἐνοριακὸν Συμβούλιον: Πρεσβύτερος Ἀντώνιος Ταρλίζος, Albrecht Jacobs καὶ Σάρα Ταρλίζου-Creus
Ἐκκλησιαστικὸν Συμβούλιον – Kerkfabriek: Pierrot Slegers, Geraldine Jacobs, Στεφανία Corbeanu καὶ Ἀναστασία Μπούρα
Κατηχητικόν: Πρεσβύτερος Ἀντώνιος Ταρλίζος
Ὑπεύθυνος Νεότητος: Ἀναστασία Μπούρα

Ἐνορία Τριῶν Ἱεραρχῶν Hasselt Βελγίου
Ἱστορικὸν

Ἡ  Ἐνορία τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ἱδρύθη κατὰ τὸ ἔτος 2008. Τὸ Σάββατον τῆς 29ης Νοεμβρίου 2008  ἐτελέσθη ἡ πρώτη Θεία Λειτουργία εἰς Hasselt. Ὁ Ἐπίσκοπος Σινώπης (σήμερον Μητροπολίτης Βελγίου Ἀθηναγόρας) προέστη αὐτῆς περιστοιχούμενος ὑπὸ τῶν Πρεσβυτέρων Théophile Pelgrims (ἐκ Vilvoorde), Dominique Verbeke (ἐκ Γάνδης) καὶ Arkadi Vernikov (ἐξ Eindhoven). Αὕτη ἡ πρώτη Θεία Μυσταγωγία ἔλαβε χώραν ἐντὸς τῆς κρύπτης τῆς Heilig Hartkerk, κειμένης πλησίον τοῦ σιδηροδρομικοῦ σταθμοῦ τῆς πόλεως. Ἡ χορωδία, ἥτις ἔψαλλεν, ἦτο τῆς Ἐνορίας ταύτης.

Ἡ ἀνάγκη ὑπάρξεως μιᾶς ὀρθοδόξου πνευματικῆς κυψέλης εἰς τὴν πρωτεύουσαν τῆς Νομαρχίας τοῦ Λιμβούργου διεπιστώθη ἀπὸ πολλοῦ χρόνου. Ἀπὸ τοῦ ἔτους 1990 ἕως τὸ 1998 ἡ Θεἰα Λειτουργία ἐτελεῖτο τακτικῶς εἰς τὴν φλαμανδικὴν γλῶσσαν, κατ´ἀρχὰς ὑπὸ τοῦ π. Silouan Osseel, ἐνῷ μετέπειτα ὑπὸ τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ἀθηναγόρου Peckstadt εἰς τοὺς ναοὺς τῶν Ἐνοριῶν τῆς Νομαρχίας ταύτης. Λόγῳ ἐλλείψεως ἱερέων, ἡ προσπάθεια αὕτη διεκόπη, ὅμως χάρις εἰς τὴν δυνατότητα τῆς διδασκαλίας τοῦ ὀρθοδόξου θρησκευτικοῦ μαθήματος, κατέστη γνωστὴ δι’ αἰτημάτων ἡ ἀνάγκη καὶ ἡ ἔντονος ἐπιθυμία πλείστων ὀρθοδόξων διὰ τὴν τέλεσιν εἰς τὴν φλαμανδικὴν γλῶσσαν τοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας.

Ἐξ αἰτίας αὐτοῦ τοῦ γεγονότος ὁ Μητροπολίτης Παντελεήμων ἐπεκοινώνησεν μετὰ τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ Ἐπισκόπου τοῦ Hasselt, Mgr Patrick Hoogmartens, ἐξέθεσεν εἰς αὐτὸν τὸ προκῦψαν ζήτημα καὶ τὸ ἀποτέλεσμα ὑπῆρξε θετικόν. Ἡ δημιουργία μιᾶς Ἐνορίας κοινῆς δι’ ἅπαντας τοὺς  ὀρθοδόξους τῆς περιοχῆς, ἀνεξαρτήτως προελεύσεως, οἵτινες θὰ προσήρχοντο διὰ συμμετοχὴν εἰς τὴν Θείαν Λατρείαν, διὰ προσευχήν, δι’ ἕνωσιν μετὰ τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας Του, ἦτο πλέον πραγματικότης. Ἐκτὸς τῆς φλαμανδικῆς, χρησιμοποιοῦνται εἰς τὰς Ἱερὰς Ἀκολουθίας καὶ ἕτεραι γλῶσσαι.

Ὁ Ναὸς ἠφιερώθη εἰς τοὺς Τρεῖς Ἱεράρχας χάρις εἰς τὴν διδασκαλίαν τοῦ ὀρθοδόξου θρησκευτικοῦ μαθήματος. «Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχαι», ἀνέφερεν εἰς μίαν ὁμιλίαν του ὁ Ἐπίσκοπος Σινώπης κ. Ἀθηναγόρας, «Βασίλειος ὁ Μέγας, Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καὶ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος – εἶναι ὀρθόδοξοι Οἰκουμενικοὶ Διδάσκαλοι, οἱ Ἅγιοι Προστάται τῆς Παιδείας … Ἡ Ἑορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν εἶναι μία Σύναξις (κοινὴ ἑορτὴ) τῆς μνήμης τῶν Τριῶν Μεγάλων αὐτῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Πράγματι διάφοραι ὁμάδαι ἐσχηματίσθησαν μεταξὺ τῶν κατοίκων τῆς Κωνσταντινουπόλεως, μὲ ἐνθουσιασμόν, ὁπαδοὶ τοῦ καθενὸς ἐκ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, συζητῶντας διὰ τὸ ποῖος ἐξ Αὐτῶν ἦτο ὁ μεγαλύτερος Ἱεράρχης καὶ ἤρχισαν νὰ μάχωνται μεταξύ των. Κατὰ τὴν παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας, εἷς Μητροπολίτης ὀνομαζόμενος Ἰωάννης, εἶδεν ὀπτασίαν συμφώνως πρὸς τὴν ὁποίαν καὶ οἱ Τρεῖς Ἱεράρχαι παρουσιάσθησαν εἰς αὐτὸν λέγοντας ὅτι, καθεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπολάμβανεν ἀπὸ τὸν Θεὸν τὴν αὐτὴν τιμὴν μετὰ τῶν ἄλλων δύο. Τοιουτοτρόπως, κατὰ τὸ ἔτος 1084 ἐκαθιερώθη κοινὴ ἑορτὴ, ἥτις ἀπεκατέστησεν τὴν εἰρήνην εἰς τὴν Πόλιν».

Κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ θέρους τοῦ ἔτους 2009 ἡ Ἐνορία ἀλλάζοντας διεύθυνσιν ἐστεγάσθη εἰς τὴν ἐκκλησίαν τῶν μοναχῶν Frères de la Charité εἰς Breughellaan ἐντὸς τῆς πόλεως τοῦ Hasselt. Τοῦτο ἐπετεύχθη χάρις εἰς τὴν διαμεσολάβησιν τοῦ Ἀδελφοῦ René Stockman, Γενικοῦ Ὑπευθύνου τοῦ τάγματος. Ἡ Ἀκολουθία τῶν Θυρανοιξίων ἐτελέσθη τὴν 20ην Σεπτεμβρίου 2009. Κατὰ τὸ δεύτερον ἐξάμηνον τοῦ ἔτους 2011 μία ὁμὰς ἐξ ἐνοριτῶν τινων προσέθεσαν μίαν βάσιν ὑπερυψωμένην, ἡ ὁποία ἦτο ἀπαραίτητος διὰ νὰ ὑψωθῇ ἡ Ἁγία Τράπεζα εἰς τὸ Ἱερὸν Βῆμα τοῦ Ναοῦ.

Ἐν ἔτει 2014 ἡ Ἐνορία ἠναγκάσθη νὰ ἐγκαταλείψῃ τὸν προαναφερθέντα Ναὸν καὶ νὰ μεταβῇ εἰς τὸ παρακείμενον κτηριακὸν συγκρότημα τοῦ σχολείου ἄχρι τῆς ἐξευρέσεως καταλλήλου χώρου. Ὁ μικρὸς ναὸς τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Μαρτίνου ἦτο μία ἀνακούφισις. Κατὰ τὸ ἔτος 2016 ἦλθεν ἡ χαρὰ τῆς ἐπισήμου ἀναγνωρίσεως αὐτῆς ὑπὸ τοῦ Βελγικοῦ Κράτους. Κατὰ τὸ αὐτὸ τοῦτο ἔτος ὁ Ἀντώνιος Ταρλίζος ἔλαβε τὸν πρῶτον βαθμὸν τῆς Ἱερωσύνης γενόμενος Διάκονος καὶ ἐν συνεχείᾳ τὸν δεύτερον. Ὄντας πλέον Πρεσβύτερος ἐδιορίσθη Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Ἐνορίας. Ἀπὸ τῆς στιγμῆς ἐκείνης ὑφίσταται πλῆρες πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, ἐνῷ ἡ γλῶσσα δι’ἥς αὕται ψάλλονται παραμένει ἡ φλαμανδική.

Διατελέσαντες Κληρικοὶ
–           Πρεσβύτερος Arkadi Vernikov  (2008 – 2010)
–           Πρεσβύτερος Théophile Pèlgrims  (2010 – 2011)
–           Ἐπίσκοπος Σινώπης Ἀθηναγόρας  (2011 – 2012)
–           Πρεσβύτερος Ciprian Popescu  (2012 – 2016)
Ἐν ἐνεργείᾳ Κληρικὸς
–           Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Πρεσβύτερος Ἀντώνιος Ταρλίζος (ἀπὸ τοῦ ἔτους 2016 μέχρι τῆς σήμερον)

Ἱερατικῶς Προϊστάμενος

Πρεσβύτερος Ἀντώνιος Ταρλίζος

Κιν.: +32.485/97.77.50

E-mail: [email protected]