Benelux logo
Greek logo

Ἐνορία Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ, Gorinchem

Stalkaarsen 19 - 4205 PG Gorinchem

Διεύθυνσις Ναοῦ: Stalkaarsen 19, 4205 PG Gorinchem
Ἱστοσελὶς Ἐνορίας: https://orthodox-gorinchem.blogspot.com
Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Κενανίδης. Κιν.: +32.471/40.47.77. E-mail: [email protected]
Γλῶσσαι Ἀκολουθιῶν: Ἑλληνικὴ καὶ ὁλλανδική
Ὧραι Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν
Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία: Συμφώνως πρὸς τὸ πρόγραμμα τοῦ Ναοῦ
Ἐξομολόγησις: Κατόπιν συνεννοήσεως
Γραφεῖον Ἱεροῦ Ναοῦ: Κατόπιν συνεννοήσεως
Ἐνοριακὸν Συμβούλιον: Πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Κενανίδης, Θεόδωρος Γκουρογιάννης, Γεώργιος Τούμπας, Δέσποινα Vander Zon καὶ Χρῆστος Τούμπας

Ἐνορία Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ
Gorinchem Ὁλλανδίας
Ἱστορικὸν  

Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς δεκαετίας τοῦ 1960 πλεῖστοι Ἕλληνες ἀνεζήτουν ἐργασίαν εἰς Gorinchem, ἔνθα αἱ ἐπιχειρήσεις ἐχρειάζοντο ἐπειγόντως προσωπικόν. Πολλοὶ δὲ ἐκ τῶν  Ἑλλήνων μεταναστῶν κατόπιν ὁλιγοχρόνου παραμονῆς εἰς Ὁλλανδίαν ἐπέστρεψαν εἰς τὴν πατρίδαν, ἄλλοι ὅμως παρέμειναν εἰς τὰς Κάτω Χώρας. Τὰ τέκνα αὐτῶν ἐγεννήθησαν καὶ ἀνετράφησαν ἐν Ὁλλανδίᾳ.

Εἰς τὰ τέλη τοῦ ἔτους 1962 οἰ τρεῖς πρῶτοι Ἕλληνες ἦλθον εἰς Gorinchem, ἐργασθέντες πρότερον εἰς τὰ ἀνθρακωρυχεῖα τοῦ Βελγίου. Προσελήφθησαν εἰς τὸ χαλυβουργεῖον «De VriesRobbé», τὸ ὁποῖον προσελάμβανεν ἐργαζομένους ἐρχομένους ἀπ΄εὐθείας ἐξ Ἑλλάδος. Εἰς βραχὺ χρονικὸν διάστημα ἐγκατεστάθησαν δέκα ὀκτὼ εἰς τὸν ἀριθμόν. Τὸ ἐργοστάσιον ἐστεγάζετο εἰς τὸ ἐπὶ τῆς Haarstraat ξενοδοχεῖον «De Vijfheerenland».  Ἐπειδὴ ὁ ἀριθμὸς τῶν Ἑλλήνων ηὔξανε, φθάσας κατὰ τὰ ἔτη 1964-1965 εἰς τοὺς ἑκατὸν δέκα, τὸ πρῶτον διοικητικὸν συμβούλιον προσέφερε φιλοξενίαν εἰς τοὺς ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Westwagenstraat  Ἕλληνας ἐργαζομένους.

Ὁ Ἰωάννης Μαστίχης, σπουδάσας τὴν ἐν τῇ Θεολογικῇ Σχολῇ τῆς Χάλκης ἱερὰν ἐπιστήμην τῆς Θεολογίας, περιεβλήθη ἐκεῖσε τὸ μοναχικὸν σχῆμα μετονομασθεὶς Μάξιμος. Χειροτονηθεὶς ἐν συνεχείᾳ διάκονος καὶ πρεσβύτερος κατὰ τὸ ἔτος 1958, ἐστάλη μετὰ τὸ πέρας τῶν σπουδῶν του εἰς Ρόττερνταμ, ὅπου ἤδη τὸ ἔτος 1954 εἶχε κατασκευασθεῖ ὁ Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ὁ ἄχρι τῆς σήμερον Καθεδρικὸς Ναός. Οἱ Ἕλληνες τοῦ Gorinchem παρεκάλεσαν αὐτὸν ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν νὰ ἐπισκέπτεται αὐτοὺς καὶ νὰ τελῇ τὴν Θείαν Λειτουργίαν, μὴ ἔχοντες τὴ δυνατότητα νὰ μεταβαίνωσιν πρὸς ἐκκλησιασμὸν εἰς Ρόττερνταμ.

Ἅπαντες οἱ Ἕλληνες τοῦ Gorinchem νέοι καὶ ἡλικιωμένοι διετήρουν στενὰς σχέσεις μετὰ τῆς Ἑλλάδος. Ἄνευ τῆς πίστεως, τῶν παραδόσεων καὶ τῶν ἐθίμων ἡ παραμονὴ τῶν Ἑλλήνων εἰς μίαν ξένην χώραν θὰ ἦτο λίαν δυσβάστακος. Ἐτελοῦντο, ἀρχικῶς, Θείαι Λειτουργίαι κατὰ τὰς μεγάλας ἑορτάς, ὡς τῶν Χριστουγέννων, τοῦ Πάσχα, τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καὶ κατὰ τὴν ἐπέτειον τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940.

Διὰ τῆς ἀφίξεως περισσοτέρων  Ἑλλήνων περὶ τὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 1960 ὁ Δῆμος ἔθεσεν εἰς τὴν διάθεσιν τῶν Ἑλλήνων κατοικίας ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Molenstraat, εἰς ἥν ὑπῆρχε μεγαλύτερος χῶρος. Ἔνθα ἤρχισαν νὰ τελῶνται αἱ Ἱεραὶ Ἀκολουθίαι περὶ τὸ ἔτος 1967.

Ἡ Ἑλληνικὴ παροικία ηὐξήθη σὺν τῷ χρόνῳ καὶ ὡς ἐκ τούτου αἱ Ἀκολουθίαι δὲν ἦτο δυνατὸν πλέον νὰ τελῶνται εἰς τὸν προαναφερθέντα χῶρον. Ὁ ἱδρυθεὶς κατὰ τὸ ἔτος 1967 Ἑλληνικὸς Σύλλογος «Ἀρχιμήδης» κατέβαλεν ἀόκνους προσπαθείας διὰ τὴν ἐξεύρεσιν καταλλήλου πρὸς ἀνέγερσιν ναοῦ οἰκοπέδου.

Ἐν ἔτει 1970 συνήφθη συμφωνία μεταξὺ τῶν ὀρθοδόξων πιστῶν καὶ τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας διὰ τὴν μίσθωσιν τοῦ ναοῦ τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Γκορκούμ.  Κατὰ τὸ πρῶτον Σάββατον τοῦ μηνὸς ὁ Ἀρχιμανδρίτης Μάξιμος Μαστίχης (μετέπειτα Ἐπίσκοπος Εὐμενείας) ἐτέλει τὴν Θείαν Μυσταγωγίαν. Ὁ προαναφερόμενος κληρικός, ἄν καὶ ἦτο τότε Ἱερατικῶς Προϊστάμενος εἰς τὸν ἐν Ρόττερνταμ Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Νικολάου, ἐντούτοις προσέφερεν ἀόκνως τὰς ποιμαντικάς του ὑπηρεσίας καὶ εἰς ἄλλας νέας ένορίας. Πρὸς τούτοις σημειωτέον ὅτι, τὰ Μυστήρια τῆς Βαπτίσεως καὶ τοῦ Γάμου ἐλάμβανον χώραν εἰς Ρόττερνταμ.

Ὁ π. Μάξιμος ἐσυνέχισεν ἐπὶ ἔτη πολλὰ νὰ ἐξυπηρετῇ τοὺς χριστιανοὺς τοῦ Gorinchem. Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι, ἀπὸ τοῦ ἔτους 1992 ἐγκατεστάθη εἰς τὰς Βρυξέλλας, δὲν ἔπαυσεν ἐντούτοις μέχρι τῆς πρὸς Κύριον ἐκδημίας του, τῆς ἐπισυμβάσης αἰφνιδίως κατὰ τὴν 22αν Ἰανουαρίου 2015, νὰ τελῇ ἕν Σάββατον ἑκάστου μηνὸς τὴν ἀναίμακτον Λατρείαν εἰς Gorinchem. Ἡ τελευταία τελουμένη ὑπ’ αὐτοῦ Θεία Λειτουργία ἔλαβε χώρα τὴν 3ην Ἰανουαρίου 2015 (διὰ τὴν ἑορτὴν τῶν Θεοφανείων).

Λόγῳ τοῦ στενοῦ καὶ συνεχοῦς πνευματικοῦ δεσμοῦ μεταξὺ τῆς Ἐλληνικῆς Ἐνορίας Gorinchem καὶ τοῦ Ἐπισκόπου Μαξίμου Μαστίχη, τοῦ ἐπὶ ἥμισυ καὶ πλέον αἰῶνα διαρκέσαντος ὁ Μητροπολίτης Ἀθηναγόρας ἀπεφάσισε μετὰ τὴν αὐτοῦ ἐκδημίαν νὰ δώσῃ εἰς αὐτὴν τὴν ὀνομασίαν «Ἐνορία Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὀμολογητοῦ».

Αἱ Ἱεραί Ἀκολουθίαι ἐξηκολούθουν νὰ τελῶνται ἀπὸ τοῦ μηνὸς Ἰανουαρίου τοῦ ἔτους 2015 ὑπὸ τοῦ π. Ἰωάννου Λύκου ἀρχικῶς, καὶ ἐν συνεχείᾳ ὑπὸ τοῦ π. Κωνσταντίνου Κενανίδου, μὲ διάκονον τὸν π. Βαρνάβα Genbrugge καὶ ἱεροψάλτην τὸν Ἀντώνιον Ταρλίζον (οὗτος σήμερον τυγχάνει ἐφημέριος εἰς τὴν ἐν Hasselt ἐνορίαν).

Σήμερον ἡ διεύθυνσις αὐτῆς, διὰ τοῦ συναφθέντος μετὰ τῆς Προτεσταντικῆς Ἐκκλησίας «Ontmoetingskerk» νέου συμβολαίου μισθώσεως, εὑρίσκεται εἰς τὴν ὁδὸν Stalkaarsen 19, αἱ δὲ Ἀκολουθίαι συνεχίζουσι νὰ τελῶνται ἕν Σάββατον ἑκάστου μηνός.

Διατελέσαντες Κληρικοὶ
–     Ἐπίσκοπος Μάξιμος Μαστίχης (ἀπὸ τοῦ ἔτους 1958 ὡς πρεσβύτερος καὶ ἀπὸ τοῦ      ἔτους 1977 ἕως τὸ 2015 ὠς Ἐπίσκοπος).
–     Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Λύκος (κατὰ τὸ ἔτος 2015).
–    Διάκονος Βαρνάβας Genbrugge (2015 – …).
Ἐν ἐνεργείᾳ Κληρικοὶ
–    Ἱερατικῶς Προϊστάμενος:  Πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Κενανίδης (ἀπὸ τοῦ ἔτους 2015 μέχρι τῆς σήμερον).

Ἐφημέριος

 

Πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Κενανίδης

Κιν.: +32.471/40.47.77

E-mail: [email protected]