Benelux logo
Greek logo

Ἐνορία Ἁγίου Νεκταρίου, Eindhoven

Hoogstraat 301a - 5654 NB Eindhoven

Διεύθυνσις Ναοῦ: Hoogstraat 301A, 5654 NB Eindhoven
Ἱστοσελὶς Ἐνορίας: http://www.orthodox-eindhoven.nl
Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Πρωτοπρεσβύτερος Josef Moes. Κιν.: +31.625/06.10.20. E-mail: [email protected]
Χοράρχης: Symeon Kortenhoeve
Γλῶσσα Ἀκολουθιῶν: Ὁλλανδική
Ὧραι Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν
Ἑσπερινός: Ἕκαστον Σάββατον καὶ παραμονὴν τελέσεως Θείας Λειτουργίας εἰς τὰς 18:00
Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία: Τὰς Κυριακὰς καὶ μεγάλας ἑορτὰς 09:00-12:00
Ἐξομολόγησις: Κατόπιν συνεννοήσεως
Γραφεῖον Ἱεροῦ Ναοῦ: Κατόπιν συνεννοήσεως
Ἐνοριακὸν Συμβούλιον: Πρωτοπρεσβύτερος Josef Moes, Oana Balan, Monica Maxim, Symeon Kortenhoeve καὶ Cristian Presura
Κατηχητικόν: Ὑπὸ τὴν εὐθύνην τοῦ Ἱερέως

Ἐνορία Ἁγίου Νεκταρίου Eindhoven Ὁλλανδίας
Ἱστορικὸν

Ἐν ἔτει 1988, ἱδρύθη τῇ πρωτοβουλίᾳ τριῶν οἰκογενειῶν τοῦ Eindhoven καὶ ὑπὸ τὴν πνευματικὴν εὐθύνην τοῦ Μητροπολίτου Βελγίου Παντελεήμονος, ἡ ἀφιερωθεῖσα εἰς τὸν Ἅγιον Νεκτάριον Αἰγίνης ὀρθόδοξος ἐνορία.

Ἀρχικῶς, ἐξυπηρέτουν αὐτὴν ἐκ περιτροπῆς κληρικοὶ τῆς Μητροπόλεως ἀλλὰ μετὰ παρέλευσιν ἑνὸς ἔτους ὁ Μητροπολίτης Παντελεήμων ἐδιώρισεν ὡς Ἱερατικῶς Προϊστάμενον αὐτῆς τὸν ἐκ Γάνδης καταγόμενον π. Σιλουανὸν Osseel. Οὗτος ἐξυπηρέτει προσέτι τὴν Ἐνορίαν Λιμβούργου καὶ τὴν εἰς Ἄστεν Ὁλλανδίας Ἱερὰν Μονὴν Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου.

Ὡς συμβαίνει συνήθως, ἡ ἀρχὴ ἦτο δύσκολος, ἀφοῦ διὰ τὴν τέλεσιν ἑκάστης  ἀκολουθίας ἔπρεπε νὰ διαρρυθμισθῇ καταλλήλως ὁ διατιθέμενος χῶρος, ὑπῆρξεν ὅμως καὶ μία περίοδος ἐντόνου ἐργασίας, πολλῆς πνευματικῆς δυνάμεως καὶ προσευχῆς, ἥτις ηὐλογήθη πλουσίως παρὰ Θεοῦ. Μετὰ παρέλευσιν ἐτῶν τινων καὶ χάρις εἰς τὴν βοήθειαν τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν μοναζουσῶν τοῦ Τάγματος τῆς Charité, ἡ νέα αὕτη Ἐνορία ἀπέκτησε τὴν δυνατότητα νὰ χρησιμοποιῇ τὸ ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Hoogstraat παρεκκλήσιο τῶν μοναζουσῶν. Αὐτὸ τὸ νέο περιβάλλον, μία πραγματικὴ ἐκκλησία νέο-γοτθικοῦ ρυθμοῦ, ἥτις εἶχε χρησιμοποιηθεῖ ἐπὶ πολλὰ ἔτη ὡς τόπος προσευχῆς, ἔδωκε μία νέαν ὤθησιν εἰς τὴν νεοσυσταθεῖσαν ὀρθόδοξον ἐνορίαν. Ὡστόσο μία πυρκαϊὰ ἔθεσεν παραχρῆμα ἕν προσωρινὸ φρένον εἰς τὸν ἐνθουσιασμὸν τῶν μελῶν αὐτῆς. Διὰ τῆς βοηθείας τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν καλογραιῶν αἱ Ἱεραὶ Ἀκολουθίαι ἐσυνέχισαν νὰ τελῶνται εἰς τὴν αἴθουσαν ἐκτάκτου ἀνάγκης τῆς Μονῆς των. Μετὰ τὴν ἀνακατασκευὴν τῆς κατεστραμμένης πτέρυγος καὶ τὴν ἐπιστροφὴν εἰς τὸ ἀρχικὸν παρεκκλήσιον, ἅπαντα ἀπεκατεστάθησαν μὲ ταχὺν ρυθμόν. Ἡ Ἐνορία, ἐν συνεχείᾳ, ἐνοικίασεν αἴθουσαν ὡς πνευματικὸν κέντρον, δωμάτιο διὰ τὸν ἱερέαν, ἀπέκτησε δὲ ἰδικήν της εἴσοδον καὶ προσετέθησαν ἐντυπωσιακαὶ ὀρθόδοξοι τοιχογραφίαι.

Κατὰ τὸ ἔτος 2006 ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Σινώπης Ἀθηναγόρας (νῦν Μητροπολίτης Βελγίου) διὰ τῆς εὐλογίας τοῦ Μητροπολίτου Παντελεήμονος, ἐχειροτόνησεν εἰς πρεσβύτερον τὸν Διάκονον Josef Moes καὶ εἰς διάκονον τὸν Arkadi Vernikov. Ἕν ἔτος ἀργότερον ὁ Διάκονος Arkadi Vernikov ἔλαβεν ὑπὸ τοῦ  Έπισκόπου Σινώπης Ἀθηναγόρου τὸν δεύτερον βαθμὸν τῆς ἱερωσύνης.

Ὁλοὲν καὶ περισσότεροι γηγενεῖς ᾐσθάνοντο τὴν Ἐνορίαν ὡς κατοικίαν των. Ἀλλ’ ὡσαύτως καὶ οἱ Ἕλληνες, οἱ Λιβανέζοι, οἱ Ρῶσσοι, οἱ Ρουμάνοι, οἱ Γεωργιανοί, κ.λπ. ἀπετέλουν μέλη τῆς τοπικῆς ὀρθοδόξου Ἐνορίας καὶ προσηύχοντο ὁμοθυμαδὸν διατηροῦντες ὁ καθεὶς τὴν τόσον πολύτιμον παράδοσίν των. Σήμερον ἡ Ἐνορία ἔχει τὸ Ἐκκλησιαστικόν της Συμβούλιον καὶ προσπαθεῖ νὰ διαδώσῃ τὸ χαρούμενο μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου καὶ νὰ ἀπευθύνῃ πρόσκλησιν «ἔρχου καί ἴδε» (Ἰωάν. α΄ 47) διὰ τὴν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ πρὸς ἅπαντας τούς, ἀνεξαρτήτως ἐθνικότητος καὶ προελεύσεως, καλοπροεραίτους ἀνθρώπους καλῆς θελήσεως. Ἐκτὸς τοῦ κατηχητικοῦ μαθήματος διὰ μικρὰ παιδία, παρέχεται καὶ ἡ κατήχησις διὰ τοὺς ἐνήλικας.

Ταυτοχρόνως διοργανώνονται προσκυνήματα εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος, εἰς τοὺς Ἁγίους Τόπους, εἰς Ἱερὰς Μονὰς τῆς Αἰγύπτου καὶ εἰς τὴν Ἱερὰν καὶ Σταυροπηγιακὴν Μονὴν τοῦ Τιμίου Προδρόμου εἰς Ἀγγλίαν, ἥν ἵδρυσεν ὁ Ἀρχιμανδρίτης Σωφρόνιος. Διοργανώνεται προσέτι ἐτήσιος ἐκδρομὴ πνευματικοῦ ἀνεφοδιασμοῦ καὶ μάθημα εἰκονογραφίας. Καταβάλλονται μεγάλαι καὶ φιλότιμαι προσπάθειαι μεταφράσεως καὶ ἐκδόσεως εἰς τὴν Ὁλλανδικὴν γλῶσσαν τῶν βιβλίων τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Σωφρονίου, ὅπως τὸ ἐπανεκδιδόμενον ἤδη εἰς τὴν Ὀλλανδικὴν βιβλίον «Ἅγιος Σιλουανός»,  ὡσαύτως δὲ καὶ τὸ φέρον τὸν τίτλον «Ὀψόμεθα τὸν Θεὸν καθώς ἐστι».

Ἡ Ἐνορία ἀναζητεῖ νέον δι’ ἐγκατάστασιν χῶρον, ἐπειδὴ ὁ ὑπάρχων ἀποδεικνύεται λίαν μικρὸς δι’ αὐτὴν τὴν ἀναπτυσσομένην ἐνορίαν.

Διατελέσαντες Κληρικοὶ
Πρωτοπρεσβύτερος Silouan Osseel (1989-2015)
Πρωτοπρεσβύτερος Arkadi Vernikov (2006-2014)
Ἐν ἐνεργείᾳ Κληρικὸς
Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Πρωτοπρεσβύτερος Josef Moes (ἀπὸ τοῦ ἔτους 2004 μέχρι τῆς σήμερον)

Ἱερατικῶς Προϊστάμενος

Πρωτοπρεσβύτερος Josef Moes

Κιν.: +31.625/06.10.20

E-mail: [email protected]