Benelux logo
Greek logo
  • Γλώσσα λειτουργίας: Ἑλληνικὴ καὶ Γαλλική
  • Έτος ίδρυσης:
  • Site: https://agiosnektarios.be
  • Εmail:

Διεύθυνσις Ναοῦ: Rue des Sœurs Noires 2, 7000 Mons Ἱστοσελὶς Ἐνορίας: https://agiosnektarios.be Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Παπαγεωργίου. Κιν.: +32.486/99.83.30. E-mail: [email protected] Ἱεροψάλται: Χρῆστος Ἀθανασιάδης, Δημήτριος Τσολάκης καὶ Μιχαὴλ Μιχαλέτος Νεωκόρος: Χρῆστος Ἀθανασιάδης Γλῶσσαι Ἀκολουθιῶν: Ἑλληνική, γαλλικὴ καὶ ἀγγλική Ὧραι Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἑσπερινός: Ἕκαστον Σάββατον καὶ παραμονὴν τελέσεως Θείας Λειτουργίας εἰς τὰς 18:00 Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία: Τὰς Κυριακὰς καὶ μεγάλας ἑορτὰς 09:00-11:30. Τὰς καθημερινὰς εἰς τὴν μνήμην ἑορταζομένων ἁγίων 09:00-11:00 Ἁγιασμός: Ἑκάστην πρώτην ἑβδομάδα τοῦ μηνὸς ἐντὸς τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητος καὶ τῆς Στρατιωτικῆς Βάσεως Ἐξομολόγησις: Κατόπιν συνεννοήσεως Γραφεῖον Ἱεροῦ Ναοῦ: Κατόπιν συνεννοήσεως Ἐνοριακὸν Συμβούλιον: Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Παπαγεωργίου, Χρῆστος Ἀθανασιάδης, Ἡλίας Αὐγερινός, Ἀγγελικὴ Παπαευαγγέλου, Ἄγγελος Ρόκος καὶ Ἀπόστολος Φωτακέλης Ἐκκλησιαστικὸν Συμβούλιον - Fabrique d’Église: Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Παπαγεωργίου, Ἀφροδίτη Κούτσουρος, Ἀθανάσιος Κωνσταντινίδης, Ἰωάννης Χιλέλης καὶ Γεωργία Γκαραμέτση Κατηχητικόν: Ἑκάστην Κυριακὴν μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία, ὑπὸ τὴν εὐθύνην τοῦ Ἱερέως Φιλόπτωχον Ταμεῖον: Νικόλαος Σπάλας, Ἰωάννης Χιλέλης, Μαρία Σερεσιώτη, Αἰκατερίνη Γρηγοράκη, Σουλτάνα Δημάκη, Μαρία Κουμανδράκη, Ἀντωνία Δέλλιου, Γεωργία Τεκίδου καὶ Σταματία Πονήρη Ἐνοριακὸν Κέντρον: Ὑπὸ τὴν εὐθύνη τῶν Νικολάου Σπάλα, Ἀθανασίου Σαχινίδου, Ἰωάννου Χιλέλη, Μαρίας Σερεσιώτη, Αἰκατερίνης Γρηγοράκη, Σουλτάνας Δημάκη, Μαρίας Κουμανδράκη, Ἀντωνίας Δέλλιου, Γεωργίας Τεκίδου καὶ Σταματίας Πονήρη Ἐκθετήριον βιβλίων, εἰκόνων καὶ ἐκκλησιαστικῶν εἰδῶν: Ὑπὸ τὴν εὐθύνη τοῦ Ἀποστόλου Φωτακέλλη Βιβιβλιοθήκη: Ὑπὸ τὴν εὐθύνη τοῦ Χρήστου Ἀθανασιάδου

Ἐνορία Ἁγίου Νεκταρίου (Mons) Ἱστορικὸν

Τὴν μεσημβρίαν τῆς Κυριακῆς 24ης Νοεμβρίου 1957 ὁ Ἱερομόναχος Παντελεήμων Κοντογιάννης, ἔχοντας ἀνὰ χεῖρας μίαν ἀποσκευὴν περιέχουσα τὰ ἱερὰ ἄμφιά του καὶ τὰ ἱερατικὰ σκεύη, ἀφικνεῖται εἰς τὸν σιδηροδρομικὸν σταθμὸν τῆς Μόνς. Εἶναι ὁ πρῶτος ὀρθόδοξος ἱερεύς, ὅστις ἐγκατεστάθη εἰς τὴν πόλιν ταύτην. Ἐκ τοῦ μηδενὸς ἀρχίζει νὰ ὀργανώνῃ τὴν πρώτην εἰς Μόνς Ἐνορίαν, ἥτις ἐπεκτείνετο ἀπὸ τὴν Tournai ἕως τὴν Trazegnies - Anderlues, ἔνθεν ἀρχίζει ἡ Ἐνορία τῆς πόλεως Charleroi. Ὁ τότε Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων Ἀθηναγόρας ἀνέθεσεν εἰς τὸν μόλις ἀφιχθέντα ἱερομόναχον καθήκοντα ἐφημερίου τῆς Μόνς. Ὡς πρῶτος τόπος λατρείας ἐχρησιμοποιήθη ἕν ἀφιερωμένον εἰς τὴν Ἁγίαν Βαρβάραν παράπηγμα εἰς Tertre, ἔνθα ἐκκλησιάζοντο καὶ Ρῶσσοι. Εἰς αὐτὴν τὴν περιοχὴν παρέμεινεν ἡ Ἐνορία περίπου ἕως τὸ 1964. Κατὰ τὸ χρονικὸν διάστημα μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1964 καὶ 1970 ἡ ἕδρα αὐτῆς μετεφέρθη εἰς τὸ κέντρον τῆς πόλεως καὶ συγκεκριμένως εἴς τινα ἐπὶ τῆς Rue des Passages κειμένην αἴθουσαν σχολεῖου φέρουσαν τὴν ὀνομασίαν «Ecole Libre».

Τὴν 22αν Ὀκτωβρίου 1970 παρεχωρήθη - διὰ ἑννενήκοντα ἐννέα ἔτη - ὑπὸ τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας τὸ ἐπὶ τῆς Rue des Sœurs Noires 2 παρεκκλήσιον, εἰς ὅ στεγάζεται ἄχρι τοῦ νῦν ὁ Ἱερὸς Ναὸς, ὅστις τιμᾶται ἐπ’ ὀνόματι τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νεκταρίου, Ἐπισκόπου Πενταπόλεως, καὶ οὐχὶ εἰς τὴν Ἁγίαν Βαρβάραν. Ἡ ἀλλαγὴ τοῦ ὀνόματος ἐπῆλθεν κατόπιν εὐρεῖας συζητήσεως διεξαχθείσης μεταξὺ τῶν ἐνοριτῶν, οἵτινες ἀπεδέχθησαν αὐτὴν ἐξ αἰτίας τοῦ γεγονότος ὅτι καὶ ὁ Ἱερὸς Ναὸς τῆς ὁμόρου ἐνορίας τοῦ Σαρλερουὰ ἐτιμᾶτο εἰς τὴν αὐτὴν Ἁγίαν. Ἠκολούθησαν αἱ ἀπαραίτητοι ἐργασίαι διὰ τὴν διαμόρφωσίν του εἰς ὀρθόδοξον ναόν.

Κατὰ τὴν χρονικὴν στιγμήν, καθ’ ἥν ἐπροσεφέρθη «εὐλογίας χάριν» εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Βελγίου ἀπότμημα ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, ὁ Μητροπολίτης Παντελεήμων ἔκτοτε ἀνελλιπῶς μετέφερεν αὐτὸ εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν τῆς Μόνς διὰ προσκύνησιν καὶ ἁγιασμὸν τοῦ πολυπληθοῦς ἐκκλησιάσματος, τὸ ὁποῖον τιμώντας τὸν λαοφιλῆ Ἅγιον συνέρρεεν ἐκ διαφόρων περιοχῶν τοῦ Βελγίου. Ἀντικρὺ τοῦ Ναοῦ εὑρίσκεται ἡ αἴθουσα, ἥν μισθώνει ἠ Ἐνορία ὡς πνευματικὸν αὐτῆς κέντρον.

Ἐν ἔτει 2007 διεξήχθησαν μεγάλαι ἑορταστικαὶ ἐκδηλώσεις διὰ τὴν 50ην ἐπέτειον ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως τῆς εἰς Μὸνς Ἐνορίας.

Διατελέσαντες Κληρικοὶ -     Ἀρχιμανδρίτης Παντελεήμων Κοντογιάννης. -     Πρεσβύτερος Νικόλαος Διακοσταυριανός. -     Πρεσβύτερος Ἐμμανουὴλ Μαΐλης. -     Ἀρχιμανδρίτης Ναθαναὴλ Γεωργαλλῆς. -     Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Σαββόπουλος. -     Πρεσβύτερος Δημήτριος Σανταμούρης. -     Πρεσβύτερος Σπυρίδων Τσεκούρας. Ἐν ἐνεργείᾳ Κληρικὸς Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Παπαγεωργίου

Ἱερατικῶς Προϊστάμενος

    Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Παπαγεωργίου Κιν.: +32.486/99.83.30 E-mail: [email protected]