Benelux logo
Greek logo

Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Νεκταρίου Mons

Rue des Sœurs Noires 2 - 7000 Mons

  • Γλώσσα λειτουργίας: Ἑλληνικὴ καὶ Γαλλική
  • Έτος ίδρυσης:
  • Site:
  • Εmail: [email protected]

Διεύθυνσις Ναοῦ: Rue des Sœurs Noires 2 – 7000 Mons
Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Παπαγεωργίου. Διεύθυνσις: Rue du Centieme Anniversaire
(H) 78 – 7334 Saint-Ghislain. Τηλ.: +32.486/99.83.30. E-mail: [email protected]

Ὧραι ἱερῶν Ἀκολουθιῶν:
Ἑσπερινός: Ἕκαστον Σάββατον καὶ παραμονὴν τελέσεως Θείας Λειτουργίας εἰς τὰς 18:00-18:30.
Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία: Τὰς Κυριακὰς καὶ μεγάλας ἑορτὰς 09:00-11:30. Τὰς καθημερινὰς εἰς τὴν μνήμην ἑορταζομένων Ἁγίων 09:00-11:00.
Ἁγιασμός: Ἑκάστην πρώτην ἑβδοµάδα ἐντός τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητος καὶ τῆς Στρατιωτικῆς Βάσεως.

Γλῶσσαι Ἀκολουθιῶν: Ἑλληνική, Γαλλικὴ καὶ Ἀγγλική.

Γραφεῖον Ἱεροῦ Ναοῦ: Καθ’ ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς ἑβδοµάδος, κατόπιν συνεννοήσεως µετά τοῦ ἱερέως.

Ἱεροψάλται: κ.κ. Δημήτριος Τσολάκης, Παναγιώτης Σέργη καὶ Μιχάλης Καζούλης.

Nεωκόρος: κ. Σταῦρος Γκαραμέτσης

Ἐνοριακὸν Συμβούλιον: Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Πα­πα­γεωργίου, κ.κ. Βασίλειος Δημάκης, Μαρία Σερεσιώτη, Σταῦρος Γκαραμέτσης, Ἰωάννης Χιλέλης, Ἀθανάσιος Σαχινίδης, Νικόλαος Σπάλας, Χρῆστος Ἀθανασιάδης καὶ Εὐθύµιος Κορδορούμπας.

Ἐκκλησιαστικὸν Συμβούλιον – Fabrique d’Église: Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Παπαγεωργίου, κ.κ. Ἀφροδίτη Κούτσουρος, Ἀθανάσιος Κωνσταντινίδης, Ἰωάννης Χι­λέλης καὶ Γεωργία Γκαραμέτση.

Ἱερὰ Ἐξομολόγησις: Κατόπιν συνεννοήσεως μὲ τοὺς πνευματικοὺς πατέρες.

Κατηχητικόν: Ἑκάστην Κυριακὴν μετὰ τὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας. Τὴν εὐθύνην διὰ τὸ κατηχητικὸν ἔχει o Ιερεύς.

Ἐνοριακὸν Κέντρον: Ἡ Ἐνορία βρίσκεται πρὸς ἀναζήτηση χώρου γιὰ τὴν στέγαση τοῦ Ἐνορικοῦ Κέντρου.

Ἐπιτροπὴ Ἐνοριακοῦ Κέντρου: κ.κ. Σταῦρος Γκαραμέτσης, Ἀθανάσιος Σαχινίδης, Ἰωάννης Χιλέλης, Αἰκατερίνη Γρηγοράκη, Σουλτάνα Δημάκη, Ἑλένη Τσακίρη, Ἀντωνία Δέλιου, Μαρία Κουμανδράκη, Ζήσια Πιτσικούδη, Γεωργία Τεκίδου, Ἀλίκη Κοτσώνη καὶ Ἑλένη Κώστογλου.

Φιλόπτωχος Ἀδελφότης: κ.κ. Σταῦρος Γκαραμέτσης, Ἀθανάσιος Σαχινίδης, Ἰωάννης Χιλέλης, Αἰκατερίνη Γρηγοράκη, Σουλτάνα Δημάκη, Ἑλένη Τσακίρη, Ἀντωνία Δέλιου, Μαρία Κουμανδράκη, Ζήσια Πιτσικούδη, Γεωργία Τεκίδου, Ἀλίκη Κοτσώνη καὶ Ἑλένη Κώστογλου.

Βιβλιοθήκη Ἐνορίας: Λειτουργεῖ εἰς τὴν εἴσοδον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Τὴν εὐθύνην ἔχει ὁ κ. Σταῦρος Γκαραµέτσης.

Ἔκθεσις Ἱερῶν Εἰκόνων: Πλούσια συλλογὴ ἀπὸ διά­φορα ἐκκλησιαστικὰ εἴδη στὴν εἴσοδο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Τὴν εὐθύνη ἔχει ὁ κ. Σταῦρος Γκαραμέτσης.

Υπεύθυνος Νεολαίας:

Ἐνορία Ἁγίου Νεκταρίου (Mons)
Ἱστορικὸν

Τὴν μεσημβρίαν τῆς Κυριακῆς 24ης Νοεμβρίου 1957 ὁ Ἱερομόναχος Παντελεήμων Κοντογιάννης, ἔχοντας ἀνὰ χεῖρας μίαν ἀποσκευὴν περιέχουσα τὰ ἱερὰ ἄμφιά του καὶ τὰ ἱερατικὰ σκεύη, ἀφικνεῖται εἰς τὸν σιδηροδρομικὸν σταθμὸν τῆς Μόνς. Εἶναι ὁ πρῶτος ὀρθόδοξος ἱερεύς, ὅστις ἐγκατεστάθη εἰς τὴν πόλιν ταύτην. Ἐκ τοῦ μηδενὸς ἀρχίζει νὰ ὀργανώνῃ τὴν πρώτην εἰς Μόνς Ἐνορίαν, ἥτις ἐπεκτείνετο ἀπὸ τὴν Tournai ἕως τὴν Trazegnies – Anderlues, ἔνθεν ἀρχίζει ἡ Ἐνορία τῆς πόλεως Charleroi. Ὁ τότε Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων Ἀθηναγόρας ἀνέθεσεν εἰς τὸν μόλις ἀφιχθέντα ἱερομόναχον καθήκοντα ἐφημερίου τῆς Μόνς. Ὡς πρῶτος τόπος λατρείας ἐχρησιμοποιήθη ἕν ἀφιερωμένον εἰς τὴν Ἁγίαν Βαρβάραν παράπηγμα εἰς Tertre, ἔνθα ἐκκλησιάζοντο καὶ Ρῶσσοι. Εἰς αὐτὴν τὴν περιοχὴν παρέμεινεν ἡ Ἐνορία περίπου ἕως τὸ 1964. Κατὰ τὸ χρονικὸν διάστημα μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1964 καὶ 1970 ἡ ἕδρα αὐτῆς μετεφέρθη εἰς τὸ κέντρον τῆς πόλεως καὶ συγκεκριμένως εἴς τινα ἐπὶ τῆς Rue des Passages κειμένην αἴθουσαν σχολεῖου φέρουσαν τὴν ὀνομασίαν «Ecole Libre».

Τὴν 22αν Ὀκτωβρίου 1970 παρεχωρήθη – διὰ ἑννενήκοντα ἐννέα ἔτη – ὑπὸ τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας τὸ ἐπὶ τῆς Rue des Sœurs Noires 2 παρεκκλήσιον, εἰς ὅ στεγάζεται ἄχρι τοῦ νῦν ὁ Ἱερὸς Ναὸς, ὅστις τιμᾶται ἐπ’ ὀνόματι τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νεκταρίου, Ἐπισκόπου Πενταπόλεως, καὶ οὐχὶ εἰς τὴν Ἁγίαν Βαρβάραν. Ἡ ἀλλαγὴ τοῦ ὀνόματος ἐπῆλθεν κατόπιν εὐρεῖας συζητήσεως διεξαχθείσης μεταξὺ τῶν ἐνοριτῶν, οἵτινες ἀπεδέχθησαν αὐτὴν ἐξ αἰτίας τοῦ γεγονότος ὅτι καὶ ὁ Ἱερὸς Ναὸς τῆς ὁμόρου ἐνορίας τοῦ Σαρλερουὰ ἐτιμᾶτο εἰς τὴν αὐτὴν Ἁγίαν. Ἠκολούθησαν αἱ ἀπαραίτητοι ἐργασίαι διὰ τὴν διαμόρφωσίν του εἰς ὀρθόδοξον ναόν.

Κατὰ τὴν χρονικὴν στιγμήν, καθ’ ἥν ἐπροσεφέρθη «εὐλογίας χάριν» εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Βελγίου ἀπότμημα ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, ὁ Μητροπολίτης Παντελεήμων ἔκτοτε ἀνελλιπῶς μετέφερεν αὐτὸ εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Ναὸν τῆς Μόνς διὰ προσκύνησιν καὶ ἁγιασμὸν τοῦ πολυπληθοῦς ἐκκλησιάσματος, τὸ ὁποῖον τιμώντας τὸν λαοφιλῆ Ἅγιον συνέρρεεν ἐκ διαφόρων περιοχῶν τοῦ Βελγίου. Ἀντικρὺ τοῦ Ναοῦ εὑρίσκεται ἡ αἴθουσα, ἥν μισθώνει ἠ Ἐνορία ὡς πνευματικὸν αὐτῆς κέντρον.

Ἐν ἔτει 2007 διεξήχθησαν μεγάλαι ἑορταστικαὶ ἐκδηλώσεις διὰ τὴν 50ην ἐπέτειον ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως τῆς εἰς Μὸνς Ἐνορίας.

Διατελέσαντες Κληρικοὶ
–     Ἀρχιμανδρίτης Παντελεήμων Κοντογιάννης.
–     Πρεσβύτερος Νικόλαος Διακοσταυριανός.
–     Πρεσβύτερος Ἐμμανουὴλ Μαΐλης.
–     Ἀρχιμανδρίτης Ναθαναὴλ Γεωργαλλῆς.
–     Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Σαββόπουλος.
–     Πρεσβύτερος Δημήτριος Σανταμούρης.
–     Πρεσβύτερος Σπυρίδων Τσεκούρας.
Ἐν ἐνεργείᾳ Κληρικὸς
Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Παπαγεωργίου

Ἱερατικῶς Προϊστάμενος:

Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Παπαγεωργίου
Τηλ.: +32.486/99.83.30
E-mail: [email protected]