Benelux logo
Greek logo

Ἐνορία Ἁγίων Ἀναργύρων, Péronnes-lez-Binche

Chaussée Brunehault 260A - 7134 Péronnes-Lez-Binche

  • Γλώσσα λειτουργίας: Ἑλληνικὴ καὶ Γαλλική
  • Έτος ίδρυσης: 1957
  • Site: https://saintsanargyres.be
  • Εmail:

Διεύθυνσις Ναοῦ: Chaussée Brunehault 260A, 7134 Péronnes-lez-Binche Ἱστοσελὶς Ἐνορίας: https://saintsanargyres.be Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Πρωτοπρεσβύτερος Παντελεήμων Νούσης. Κιν.: +32.496/61.05.19. E-mail: [email protected] Χοράρχης: Μαρία Νούση Μέλη χορωδίας: Χορωδία ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν Νεωκόρος: Χρῆστος Κολονιάρης Γλῶσσαι Ἀκολουθιῶν: Γαλλικὴ καὶ ἑλληνική Ὧραι Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἑσπερινός: Ἕκαστον Σάββατον καὶ παραμονὴν τελέσεως Θείας Λειτουργίας εἰς τὰς 18:00 Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία: Τὰς Κυριακὰς καὶ μεγάλας ἑορτὰς 08:30-11:30 Λοιπαὶ Ἀκολουθίαι: Ἑκάστη Παρασκευὴ ἀγρυπνία 19:00-23:00 Ἐξομολόγησις: Κατόπιν συνεννοήσεως Γραφεῖον Ἱεροῦ Ναοῦ: Κατόπιν συνεννοήσεως Ἐνοριακὸν Συμβούλιον: Πρωτοπρεσβύτερος Παντελεήμων Νούσης, Δαβὶδ Γιακουμάκης, Μιχαὴλ Καζούλης, Κωνσταντῖνος Τροιζῆς, Νικόλαος Ἀλεβυζάκης, Χαρίλαος Νούσης, Ἰωάννης Πηλιχός, Ὀδυσσέας Γιωτάκης καὶ Γεώργιος Γκερής Ἐκκλησιαστικὸν Συμβούλιον - Fabrique d’Église: Πρωτοπρεσβύτερος Παντελεήμων Νούσης, Jean-Lyc Duyck, Παρασκευὴ Γιώτη, Thérèse le Bihan καὶ Ἄννα Γιακουμάκη Κατηχητικόν: Ἑκάστην Κυριακὴ μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία Ὑπεύθυνος Νεότητος: Ρίτα Γιούλου-Zineddine Φιλόπτωχον Ταμεῖον: Thérèse le Bihan, Anik Bry, Φωτεινὴ Merah καὶ Μαρία Καβουσανάκη Ἐνοριακὸν Κέντρον: Ὑπὸ τὴν εὐθύνη τῶν Γεωργίας Πάνου, Μαριέττας Τζαφέστα καὶ Thérèse le Bihan Βιβιβλιοθήκη: Βιβλία εἰς τὴν ἑλληνικὴν καὶ γαλλικήν Ἐκδόσεις: «Editions Saints Anargyres». Μεταφράσεις Λειτουργικῶν Κειμένων εἰς τὴν γαλλικήν. ( https://saintsanargyres.be )

Ἐνορία Ἁγίων Ἀναργύρων Περοννῶν (Peronnes) Ἱστορικὸν

Ἡ ἵδρυσις τῆς Ἐνορίας τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων εἰς Péronnes ἐντάσσεται εἰς τὸ πλαίσιον τῆς μεταναστεύσεως Ἑλλήνων ἐργατῶν εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ Hainaut, ὅπως καταγράφεται εἰς τὸ ἱστορικὸν τῆς Ἐνορίας. Ἀπὸ τοῦ δευτέρου ἡμίσεως τῆς δεκαετίας τοῦ ἔτους 1950 ἄχρι τοῦ 1991, τόσον ἡ Ἐνορία αὕτη ὅσον καὶ ἡ τῆς Mons ἐξυπηρετοῦντο ὑπὸ ἑνὸς ἱερέως, ὅστις ἐποίμαινε καὶ τοὺς ὀρθοδόξους τῆς La Louvière.

Κατὰ τὸ χρονικὸ διάστημα μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1957 καὶ 1964 ἐχρησιμοποιεῖτο ἕν παράπηγμα, ὡς εὐκτήριος οἶκος, εἰς Ressaix, ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Cité Roland. Ἀκολούθως, ἐξευρέθη ἕν οἴκημα ἐπὶ τῆς Chaussée Brunehault εἰς Péronnes, ἐντὸς τοῦ ὁποίου ἐτελεῖτο ἡ Θεία Λειτουργία μέχρι τοῦ ἔτους 1970.

Ὁ σημερινὸς Ἱερὸς Ναὸς ἦτο τὸ παλαιὸν γραφεῖον τοῦ γεωμέτρου τῶν ἀνθρακωρυχείων Ressaix. Τὴν 17ην Ἀπριλίου 1973, τὸ κτήριον περιῆλθε δι’ ἀγορᾶς εἰς τὴν ἐνορίαν καὶ διεμορφώθη εἰς ναὸν ἀφιερωμένον εἰς τοὺς Ἁγίους Ἀναργύρους. Μετὰ τὴν ἀπόκτησίν του οἱ ἐνορῖται εἰργάσθησαν ἐντατικῶς διὰ τὴν διασκευὴν καὶ τὸν εὐτρεπισμόν του. Ἐν ἔτει 1983 ἐπερατώθησαν αἱ ἐργασίαι κατασκευῆς τοῦ παρακειμένου πνευματικοῦ κέντρου. Ἐκ τοῦ προαναφερομένου ἔτους, καὶ διὰ πρωτοβουλίας τοῦ ἐφημερίου π. Ἐμμανουὴλ Μαΐλλη, ἄρχεται ἡ ἐκ θεμελίων ἀνακαίνισις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὑπὲρ τῆς ὁποίας ἐργάζοντο πυρετωδῶς ἱερεὺς καὶ πιστοὶ προσφέροντας ἐκ τοῦ ὑστέρηματός των. Τὸ τελικὸν ἀποτέλεσμα ὑπῆρξεν ἐντυπωσιακόν· ἐδημιουργήθη εἰς Περόννες ἕν αἰσθητικῶς ὡραῖον καὶ πνευματικῶς ὡφέλιμον οἰκοδομικὸν σύνολον ἀπαρτιζόμενον ἐκ τοῦ ναοῦ καὶ ἐκ τῆς αἰθούσης δεξιώσεων καὶ δραστηριοτήτων τῆς ἐνορίας.

Ἁπὸ τοῦ ἔτους 1991 ἕως τῆς σήμερον τὴν Ἐνορίαν τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων ποιμαίνει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Παντελεήμων Νούσης. Κατὰ τὸ ἔτος 2000 ἐκρίθη ἀναγκαία ἡ ἐκ νέου ριζικὴ ἀνακαίνησις τῶν χώρων ἐξαιτίας τῆς ὑγρασίας καὶ τῆς παλαιότητος τῶν ὑλικῶν (ἀλλαγὴ δαπέδου, ὀροφῆς καὶ τέμπλου, νέα ἠλεκτρικὴ ἐγκατάστασις, κεντρικὴ θέρμανσις). Ταυτοχρόνως ἐπραγματοποιήθησαν ἐπιβεβλημέναι μετατροπαί τινες τόσον εἰς τὸν ἱερὸν Ναὸν (προσθήκη βορείου κλίτους, ἁγιογράφησις ἁπάσης τῆς ἐκκλησίας) ὅσον καὶ εἰς τὴν παρακειμένην αἴθουσαν (διεύρυνσις αὐτῆς καὶ κατασκευὴ κουζίνας καὶ χώρων ὑγιεινῆς). Τὰ προαναφερθέντα ἔργα διεξήχθησαν διὰ τῆς χρηματικῆς καταβολῆς καὶ προσωπικῆς ἐργασίας τῶν ἐνοριτῶν.

Ἐν ἔτει 2003 ἠγοράσθη τὸ παραπλεύρως τοῦ ὅλου συγκροτήματος οἰκόπεδον, εἰς δὲ τὸ ἐντὸς αὐτοῦ εὑρισκόμενον κτίσμα μελετᾶται, ἀφοῦ βεβαίως προηγηθεῖ ἡ σχετική ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἔγκρισις, ἡ μελλοντικὴ ἀνακαίνησις καὶ ἀξιοποίησις αὐτοῦ ἐπ’ ὡφελείᾳ τοῦ ἐνοριακοῦ ναοῦ.  Ἡ πραγματοποίησις καὶ τῆς ἀγορᾶς ταύτης ἐπετεύχθη χάρις εἰς τὰς προσφορὰς τῶν πιστῶν.

Πρὸ εἰκοσαετίας ἔλαβεν ἀρχή, δι' ἐθελοντικῆς συμμετοχῆς ἐνοριτῶν, τὀ λίαν σημαντικὸν ἐγχείρημα τῆς μεταφράσεως καὶ τῆς ἐν συνεχείᾳ δημοσιεύσεως ἁπάντων τῶν ἐκκλησιαστικῶν λειτουργικῶν κειμένων εἰς τὴν γαλλικὴν γλώσσαν προσαρμοσμένην εἰς τὴν βυζαντινὴν μελωδίαν. Ἀρχικῶς μέν, τὸ ἔργον τοῦτο προωρίσθη νὰ ἐξυπηρετήσῃ τὰς λειτουργικὰς ἀνάγκας τῆς ἐνορίας, εἰς τὴν ὁποίαν, πρέπον εἶναι νὰ ἀναφερθῇ, ὅτι ἅπασαι αἱ ἀκολουθίαι τελοῦνται ἔκτοτε εἰς τὴν ἑλληνικὴν καὶ γαλλικὴν γλῶσσαν. Σήμερον δὲ, τὰ λειτουργικὰ ταῦτα κείμενα μετὰ τὴν εὔστοχον ὁλοκλήρωσιν τῆς διαδικασίας ταύτης χρησιμοποιοῦνται καὶ εἰς ἑτέρας γαλλοφώνους ἐνορίας καὶ ἱερὰς μονὰς εἰς Εὐρώπην καὶ Ἀφρικήν.

Διατελέσαντες Κληρικοὶ Ἀρχιμανδρίτης Παντελεήμων Κοντογιάννης. Πρεσβύτερος Νικόλαος Διακοσταυριανός. Πρεσβύτερος Ἐμμανουὴλ Μαΐλλης. Ἐν ἐνεργείᾳ Κληρικὸς Ἱερατικῶς Προϊστάμενος: Πρωτοπρεσβύτερος Παντελεήμων Νούσης.

Ἱερατικῶς Προϊστάμενος

  Πρωτοπρεσβύτερος Παντελεήμων Νούσης Κιν.: +32.496/61.05.19 E-mail: [email protected]