Benelux logo
Greek logo

Encyklieken – Boodschappen – Publicaties

Patriarchale Boodschap voor het Heilige Pascha

Protocol nr. 169     † Bartholomeos bij de gratie Gods Aartsbisschop van Constantinopel, Nieuw Rome, en Oecumenisch Patriarch Moge de genade, vrede en barmhartigheid van de glorieus verrezen Christus met het hele pleroma van de Kerk zijn * * * Met de ascetische strijd van de heilige en Grote Vasten achter ons, na het

Boodschap van de Oecumenische Patriarch voor Kerstmis

Protocol Nr 751 Patriarchale boodschap Verspreid ter gelegenheid van Kerstmis   † Bartholomeos door de genade Gods Aartsbisschop van Constantinopel, het Nieuwe Rome, en Oecumenisch Patriarch, aan de volheid van de Kerk, genade, barmhartigheid en vrede van de in Bethlehem geboren Christus de Verlosser * * * Concelebrerende broeders en gezegende kinderen, Opnieuw gekomen bij

Oproep tot steun voor de slachtoffers van twee natuurrampen

Via de media hebben we van nabij de impact van enkele recente natuurrampen kunnen volgen. Dit was eerst het geval met de overstromingen in onze contreien, en meer bepaald in de Belgische Provincies Luik en Limburg en in Zuid-Oost-Nederland. Nadien was dit het geval met bosbranden op diverse plaatsen in Griekenland. Beide catastrofes hebben al

Patriarchale Boodschap voor het Heilige Pascha

Patriarchale boodschap Voor Pasen Protocol Nr. 289   † BARTHOLOMEOS DOOR DE GENADE GODS AARTSBISSCHOP VAN CONSTANTINOPEL, NIEUW ROME, EN OECUMENISCH PATRIARCH MOGE DE GENADE, DE VREDE EN DE BARMHARTIGHEID VAN DE GLORIEUS VERREZEN CHRISTUS, MET HET GEHELE PLEROMA VAN DE KERK ZIJN * * *   Na het voleindigen van de voor de ziel

Paasboodschap van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg

PAASBOODSCHAP VAN ZIJNE EMINENTIE METROPOLIET ATHENAGORAS VAN BELGIE EXARCH VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG PASEN 2021 Prot. N°278/2021 Dierbare broeders en zusters in Christus, Christus is verrezen! Toen we onze tocht richting Pasen aanvingen, zochten we elkaar op en boden we vergeving als die essentiële eerste stap op de weg van bekering. Vandaag, terwijl we de

Boodschap van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux voor de Zondag van de Orthodoxie

De leden van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (OBB) richten deze boodschap ter gelegenheid van de Zondag van de Orthodoxiezondag, die sinds 1983 in Brussel gezamenlijk wordt gevierd door de vertegenwoordigers van de verscheidene orthodoxe aanwezigheden in België, en sedert enkele jaren eveneens in Rotterdam voor de orthodoxen van Nederland. Sinds 2014 zijn er

Aanvang van lessen Byzantijnse Psalmzang in Nederland

OECUMENISCH PATRIARCHAAT ORTHODOX AARTSBISDOM VAN BELGIE EXARCHAAT VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG   Prot. N° 50/2021 Aan de clerus van ons Aartsbisdom In Nederland Dierbare Vaders, Dierbare broeders en zusters, Bij de aanvang van het nieuwe jaar 2021 wil ik u mijn wensen richten en u een gezegend jaar toewensen. Met veel genoegen richt ik me

Kerstboodschap 2020 van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, Exarch van Nederland en Luxemburg

KERSTBOODSCHAP VAN ZIJNE EMINENTIE METROPOLIET ATHENAGORAS VAN BELGIE EXARCH VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG KERSTMIS 2020 Prot. N° 779/2020 Dierbare broeders en zusters in Christus, Christus is geboren, looft Hem! Ik groet u met de liefde, vreugde en hoop die ons zo genadig is verleend bij de menswording van onze Heer God en Verlosser Jezus Christus.

Rondschrijven van Metropoliet Athenagoras van België over nieuwe maatregelen

Eminenties, Excellenties, Eerwaarde Vaders, Dierbare broeders en zusters, U heeft ongetwijfeld vernomen dat er op 4 december 2020 een verzoekschrift werd neergelegd bij de Raad van State, waarmee ‘bij uiterst dringende noodzakelijkheid’ de opheffing van het verbod op erediensten werd verzocht. Men argumenteerden dat er sprake was van een schending van de godsdienstvrijheid gezien de

Nieuwe maatregelen voor een nieuwe lockdown

Eminenties, Excellenties, Eerwaarde Vaders, Dierbare broeders en zusters, U weet ongetwijfeld dat het Overlegcomité vrijdag laatst bijeen is gekomen om onder verpletterende druk de lockdown in België strenger te maken. Dit heeft ook een impact op de erediensten en met name op ons liturgisch leven. Ziehier wat het Ministerieel Besluit van vandaag, 1 november 2020,