Benelux logo
Greek logo

Parochie van de Heilige Barbara te Luik

Rue du Potay, 5 - 4000 Liège

  • Liturgische taal: Grieks, Frans en Roemeens
  • Datum van oprichting: 1965
  • Site:
  • Εmail: [email protected]

Adres van de kerk: Rue du Potay, 5 – 4000 Liège

Rector: Aartspr. Nikolaos Palamianakis. Adres: Rue Sainte Walburge 316 – 4000 Liège. Tel. +32.498/52.83.52. E-mail: pater. [email protected]

Erediensten:

Vespers: elke zaterdag en vooravond van het vieren van de Goddelijke Liturgie om 16.30-17.00.

Metten en Goddelijke Liturgie: op zondagen: 08,45-11.30. Op Heiligenfeesten: 08,45-10.30.

Maandelijkse waterwijding: eerste zaterdag van de maand na de Vespers.

Canon tot de Heilige Barbara: derde zaterdag van de maand om 16.30.

Liturgische talen: Grieks, Frans en Roemeens.

Kantoor van de kerk: elke woensdag 14.30- 16.00

Kerkzangers: Gavriil Xygkakis, Ioannis Koufos, Ioannis Kontakis.

Altaardienaar: Adam Tsakirakis en Evangelos Zois.

Parochieraad: Aartspr. Nikolaos Palamianakis, en dhr. Nikolaos Dimitriadis, Athanasios Kokkinis, Christos Sanidas, Adam Tsakirakis, Georgios Oikonomakis, Georgios Gindikis, Nikolaos Gaitatzis, Ilias Slaiman.

Kerkfabriek: Aartspr. Nikolaos Palamianakis, en dhr. Christos Sanidas,  Despina Oktoutsoglou, Christos Styliaras, Adam Tsakirakis.

H. Biecht: eenmaal per maand, af te spreken met de geestelijke vader.

Jeugdverantwoordelijke: Aartspriester Nikolaos Palamianakis

Vertegenwoordiger van de Jeugd: Michail Palamianakis

Catechese: elke zondag na het einde van de Goddelijke Liturgie. De catechese gebeurt onder leiding van Christos Sanidas, Afroditi Kissavou, Ilias Slaiman.

Bijbelstudiegroep: elke eerste zaterdag van de maand om 16.30, onder leiding van v. Nikolaos Palamianakis.

Liefdadigheidskas: verantwoordelijke: Pelagia Sergaki.

Parochie-uitgave: “Orthodoxos Katichisis”.

Parochiecentrum: na het einde van de Goddelijke Liturgie wordt door de Liefdadigheidskas koffie aangeboden.

Overige activiteiten: bijstand van rouwenden en behoeftigen.

PAROCHIE VAN DE HEILIGE BARBARA  – LUIK

Grieken vestigden zich in België gedurende twee verschillende perioden. De eerste gaat terug tot ruim vóór 1920, de tweede begon vanaf het jaar 1955. Tijdens die tweede periode werd de Orthodoxe Parochie van de regio Luik gesticht. Uiteraard bevond er zich ruim vòòr 1955 in Luik een aantal Griekse orthodoxe christenen en verbleven er bij tijd en wijlen Griekse studenten in Luik die er college liepen aan de internationaal befaamde Universiteit van de stad.

Vanaf 10 november 1957 verscheen er een gestructureerde Parochie voor de Grieken van de regio Luik, toen de toenmalige Aartsbisschop Athenagoras (Kavadas) van Thyateira er Priestermonnnik Damaskinos Michalas heen zond als haar priester. De consulaire functies te Luik werden uitgeoefend door wijlen Aristotelis Drakoulis, bekend bij de hele Griekse gemeenschap in België.

Samen slaagden beide personen er in om op zondagen en andere feestdagen, van 7 tot 10 uur ’s ochtends te beschikken over de kerk van de Russische Parochie van de Heilige Alexander Nevsky, in de Rue du Laveau 80. Na 10 uur werd deze kerk immers gebruikt door de Russen zelf, aan wie ze toebehoorde.

Op het einde van de jaren 1960 zette het mijnbouwbedrijf in de regio Luik het gebouw aan de Rue de l’Aumônier 1 te huur. Het gelijkvloers werd omgevormd tot een aan de Heilige Barbara toegewijd gebedshuis. De keuze voor deze heilige verklaart zich enerzijds doordat de Heilige Barbara in België de beschermster is van de mijnwerkers en anderzijds doordat destijds bijna alle mannelijke parochianen mijnwerkers waren. De eerste en tweede verdieping van het gebouw werden gebruikt als kantoor en woning voor de priester.

Archimamandriet Damaskinos en de heer Aristotelis Drakoulis zwoegden, trokken van huis naar huis, bezochten ziekenhuizen, gevangenissen, en behoeftigen. Wie zal ooit vergeten hoe vader Damaskinos tijdens de langdurige staking van eind 1960 tot begin 1961 rondging om eten uit te delen aan wie daar nood aan had?

In 1963 werd de Parochie overgeheveld naar de jurisdictie van het Aartsbisdom van Frankrijk. Aangespoord door toenmalig Metropoliet Meletios van Frankrijk, in nauwe samenwerking met zijn bisschoppelijke vicaris in België, Archimandriet Panteleimon Kontogiannis, en met Archimandriet Damaskinos Michalas, alsook dankzij de onvermoeibare inzet van de priester van de Rooms-katholieke Sainte-Margueritekerk, vader Jean-Michel, werd in de lente van 1964 de Rooms-katholieke kerk van het karmelietenklooster, dat nu een school is in de Rue du Potay 25, vlakbij de gevangenis van Luik, overgedragen aan onze Parochie van Luik.

De toenmalige Rooms-katholieke bisschop van Luik, Mgr. Guillaume-Marie van Zuylen, keurde de overdracht van de kerk niet enkel goed, maar heeft er veel toe bijgedragen.

De eerste Goddelijke Liturgie werd gevierd door Metropoliet Meletios van Frankrijk, die iedereen dankte die had bijgedragen tot het welslagen van de overdracht van de kerk.

Vader Damaskinos werd in het jaar 1970 ernstig ziek, omwille van hartfalen. Op 25 december van dat jaar vierde hij zijn laatste Goddelijke Liturgie in de Kerk van de Heilige Barbara, waarna hij naar Griekenland terugkeerde en enkele jaren later, op de trein die Kyparisia verbindt met Pyrgos in Ilia (Elis), overleed.

De eerste Metropoliet van België, Emilianos Zacharopoulos (intussen was het Aartsbisdom van België gesticht) voorzag in een opvolger en stelde vanaf 29 mei 1971 Vader Vaïos Sanidas uit Neapolis bij Thessaloniki aan als rector van de Parochie. Hij was afgestudeerd aan de Kerkelijke Academie van de Heilige Anastasia op Chalkidiki.

Vandaag zijn de steenkoolmijnen in Luik uiteraard allemaal gesloten. De gelovigen oefenen andere beroepen uit en onderscheiden zich in de Belgische maatschappij.

In 1995 kreeg Vader Vaios Sanidas, de tweede priester die de parochie van de Heilige Barbara te Luik bediende, plots met ernstige gezondheidsproblemen te maken, en werd hij op rust gesteld. Hij werd opgevolgd door Vader Georgios Mavrogiannakis, die tot het begin van het jaar 2005 in de Parochie bleef.

Vanaf 1 mei 2005 nam Vader Nikolaos Palamianakis op voorstel van Monseigneur Panteleimon de verantwoordelijkheid op voor de parochie. Hij kwam van de Kathedraal van de Heilige Aartsengelen in Brussel, waar hij drie jaar gediend had.

De onafgebroken inspanningen van de nieuwe priester voor het samenhouden van de Parochie waren en zijn nog steeds enorm. In het kader van zijn pastorale activiteiten startte hij met catechese voor jongeren en volwassenen, de uitgave van een godsdienstig tijdschrift, pastorale bezoeken aan huis, evenals bezoeken aan correctionele instellingen en ziekenhuizen. Al gauw schaarden de christenen zich rond de priester en de Parochie werd een spirituele oase in de streek, waar iedereen graag en met veel enthousiasme heen gaat. In de schoot van de Parochie worden toespraken, geestelijke conversaties, bijeenkomsten en biecht georganiseerd.

Doorheen de jaren verwerd de kerk van de Heilige Barbara tot een oord van rust. Het imago van de Orthodoxie steeg bij iedereen in aanzien, bij orthodoxen van eender welke afkomst en niet-orthodoxen, zodat de deelname aan de erediensten steeg. De zeer diverse aanwezigheid bracht ook het gebruik van andere talen binnen in de viering van de Goddelijke Liturgie.

Tegelijk ontwikkelden zich hartelijke banden met de Rooms-katholieke kerk. De priester werd herhaaldelijk uitgenodigd om te spreken op de Rooms-katholieke radiozender. Daarnaast werden goede relaties aangeknoopt met de plaatselijke overheden en scholen. De kerk wordt vaak bezocht door groepen leerlingen, studenten en gepensioneerden. Op het parochiefeest in 2017 genoot de Parochie de eer van de aanwezigheid van de Gouverneur van de Provincie Luik en van de Metropoliet van België, Monseigneur Athenagoras.

Tot slot is de inkrimping van de Griekse school wel nadelig voor de Parochie van Luik. Er zijn nog nauwelijks leerkrachten.

De priester levert echt onophoudelijke inspanningen in de wijngaard van onze Heer.  De interesse, de zorgen en vooral de gebeden zijn hartverwarmend en overvloedig, steeds in de hoop op mensenliefde en hulp van onze Heilige God, Die alle gebreken aanvult.

BEDIENAARS VAN DE PAROCHIE
Archimandriet Damaskinos Michalas 1957 – 1970
Priester Vaios Sanidas 1971 – 1995
Priester Georgios Mavrogiannakis 1995 – 2005
Aartspriester Nikolaos Palamianakis             2005 – …

Rector:

Aartspr. Nikolaos Palamianakis

Tel. +32.498/52.83.52.

E-mail: pater. [email protected]