Benelux logo
Greek logo

Parochie van de Heilige Kyrillos en Methodios, Oostende

Goedheidstraat 9 - 8400 Oostende

Adres van de kerk: Goedheidstraat 9, 8400 Oostende
Parochiewebsite: http://oostende.orthodoxia.be
Rector: Priester Andreas D’hoe. GSM: +32.484/68.37.05. E-mail: [email protected]
Koorleider: Nina Berdier
Koorleden: Rosette Raspoet, David Yakofov, Tengizi Chigladze, Marc Degraeve en Stefaan Denhaene
Altaardienaars: Adrien Costescu, Luka Ositashvili en Stefan Marin
Liturgische talen: Nederlands en andere talen
Erediensten
Vespers: Elke zaterdag en vooravond van een Goddelijke Liturgie om 18:00
Metten en Goddelijke Liturgie: Op zondagen 09:00-11:30. Op hoogfeesten volgens het programma van de kerk
Biecht: Op afspraak
Kantoor: Op afspraak
Parochieraad: Priester Andreas D’hoe, Ethel Cladakis-Hamel, Nina Berdier, Daniel Magurianu, Stefaan Denhaene en Nelli Gagloeva
Kerkfabriek: Priester Andreas D’hoe, Daniel Magurianu, Oksana Mitriaikina, Nikolaos Gkekas, Eugen Costescu en Ioannis Koukakis
Volwassenencatechese: Priester Andreas D’hoe
Catechese: Daniel Magurianu
Jeugdverantwoordelijke: Daniel Magurianu
Liefdadigheidskas: Nina Berdier en Oksana Mitriaikina
Parochiezaal: Onder leiding van de priester
Verkoop van boeken, iconen en kerkelijke voorwerpen: Af te spreken met de priester
Bibliotheek: Boeken in het Nederlands en andere talen

HISTORIEK VAN DE PAROCHIE VAN DE HH. KYRILLOS EN METHODIOS – OOSTENDE

In de beide Vlaanderen was geen orthodoxe parochie te bespeuren tot wanneer advocaat Ignace Peckstadt in 1972 het initiatief nam en een parochie oprichtte in Gent. Kort nadien werd hij tot diaken en priester gewijd. Hij had al jaren voordrachten gehouden over de Orthodoxie en het orthodox geestelijk leven in de meest diverse milieus van Vlaanderen. Later werden vanuit Gent parochies opgericht in Kortrijk (1993) en Brugge (1995). In 2001 werd de toenmalige priester van de Parochie van Brugge, Archimandriet Athenagoras Peckstadt (nu Metropoliet van België), aangesproken door één van zijn parochianen, van Oekraïense afkomst, die zei dat er een reële noodzaak was voor een orthodoxe parochie in Oostende, de koningin der badsteden. Vader Athenagoras vroeg de zegen aan Metropoliet Panteleimon en stelde het initiatief van meet af aan open voor alle orthodoxe christenen van de regio. Hij vierde een eerste Goddelijke Liturgie op zaterdag 7 april 2001 (Lazaruszaterdag) in de Anglicaanse kerk, gelegen in de Langestraat. De gezangen werden er verzorgd door een klein koor o.l.v. Carlo Snauwaert, toen koorleider van de Parochie van Brugge. Sindsdien werd er elke eerste zaterdag van de maand Goddelijke Liturgie gevierd. Doordat het kerkgebouw zich in een verwaarloosde toestand bevond, werd in de zomer van hetzelfde jaar naar een alternatief gezocht, dat gevonden werd in de Protestantse kerk in de Velodroomstraat. De eerste jaren werd er ook wel eens een doop of begrafenis gevierd. Er ontstond al gauw een kern van gelovigen van de meest diverse afkomst. Van meet af aan werd de lokale taal, het Nederlands, de liturgische taal, hoewel er ook andere talen aangewend worden tijdens de celebraties.

Met de verkiezing en wijding tot bisschop van Vader Athenagoras, werd de fakkel van de Parochie van Brugge en de verantwoordelijkheid voor de gemeenschap van Oostende doorgegeven aan Bernard Peckstadt, die door zijn broer tot diaken en priester werd gewijd in de zomer van 2003. Vader Bernard heeft trouwens zijn eerste Goddelijke Liturgie gevierd in de schoot van de orthodoxe gemeenschap van Oostende, op 6 september 2003. Op 1 mei 2004 werd de derde verjaardag gevierd van de oprichting van de orthodoxe gemeenschap in Oostende. Deze verjaardag werd in de vreugde van de Paastijd gevierd met een feestelijke Goddelijke Liturgie, voorgegaan door Bisschop Athenagoras van Sinope, in concelebratie met Vader Bernard en met de deelname van een mooi aantal gelovigen van de meest diverse afkomst. In zijn toespraak beklemtoonde Bisschop Athenagoras “het belang van de lokale eenheid van de orthodoxe christenen, als één enkele eucharistische gemeenschap, verenigd in de éne Heer Jezus Christus”. Die éénheid is echt heel belangrijk, “precies vandaag dat de Europese Unie 10 nieuwe lidstaten in haar schoot opneemt en de stem van de Orthodoxie meer en meer als éénduidig dient te worden gehoord”.

Op 29 oktober 2004 heeft Zijne Eminentie Metropoliet Panteleimon de orthodoxe gemeenschap van Oostende uitgeroepen als de Orthodoxe Parochie van de HH. Kyrillos en Methodios en Vader Bernard aangesteld als rector ervan. Dit nieuws werd warm onthaald door de orthodoxe gelovigen van Oostende en regio! De keuze van de HH. Kyrillos en Methodios was van Bisschop Athenagoras, die hiermee de gelovigen wou herinneren aan het grootse zendingswerk van de Apostelgelijken Kyrillos en Methodios, twee Griekse broers uit Thessaloniki. Het verzoek was gericht door Rostislav, de Prins van Moravië, aan de Byzantijnse Keizer van Constantinopel en aan de Oecumenische Patriarch (863).

In december 2004 had in het Openluchtcentrum Duin en Zee in Oostende een inleef-dag plaats over de integratie van de orthodoxe christenen in de regio. Deze werd ingericht door de Regionale Welzijnscommissie Oostende, in samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen, de Stad Oostende, gemeenten van de regio en andere organisaties. De bedoeling was van aan verantwoordelijken van de administratie en van de psychosociale en educatieve sectoren een voorstelling te geven van de cultuur en leefgewoonten van de orthodoxe nieuwkomers en aldus de integratie van deze laatsten zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Zijne Eminentie Metropoliet Panteleimon was er vertegenwoordigd door Bisschop Athenagoras van Sinope (nu Metropoliet van België), Vader Bernard Peckstadt en mevr. Iraïda Cherekhovitch (beiden van de Orthodoxe Parochie van Oostende). Mgr. Athenagoras en Iraïda Cherekhovitch (†) animeerden er een workshop met als thema: “De orthodoxe geloofsleer, de dagelijkse beleving en de uitbouw ervan hier in de regio”. In zijn besluit beklemtoonde Mgr. Athenagoras “het grote belang van de integratie van orthodoxe christenen in de Kerk ter plaatse. (…) De Orthodoxie is immers gekend voor zijn integratie in de lokale culturen. De oorspronkelijke Griekse teksten van de Liturgie en de hymnen werden heel vroeg in de meest diverse talen omgezet en nog steeds door de lokale Orthodoxe Kerken gebruikt. (…) De orthodoxe christenen hebben er alle belang bij van samen – zoals de leer van onze Kerk het wilt – één gemeenschap te vormen, net zoals de éne God bestaat uit drie personen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (Heilige Drie-Eenheid), die elk een apart karakter hebben, maar één in wezen zijn”, aldus Mgr. Athenagoras.

Er was nu een orthodoxe parochie in Oostende en er werd meteen ook gezocht naar een eigen kerkgebouw. Deze zoektocht was evenwel geen evidentie. De enigste mogelijkheid was het huren van een pand gelegen aan het centrale park van de stad Oostende, in de Euphrosina Beernaertstraat. Het was het voormalig kantoor van een gerechtsdeurwaarder. De ruimte werd ingericht als orthodoxe kapel, met de iconostasis van de kleine orthodoxe kapel van Brugge. Op zaterdag 1 april 2006 zegende Vader Bernard de kapel in en vierde er met Priester Pius Pauwelyn (Kortrijk) een eerste Goddelijke Liturgie. Sindsdien werden er meer sacramenten gevierd en is er ook een regelmatige catechese, zowel voor kinderen als volwassenen.

Een maand later werd het parochiefeest voorgegaan door Metropoliet Panteleimon. Het was tevens de vijfde verjaardag van de stichting van de gemeenschap. Hij was omringd van concelebrerende priesters en zijn aartsdiaken, terwijl Bisschop Athenagoras in gebed verenigd was. In zijn toespraak zei Metropoliet Panteleimon: “dit samenzijn in deze jonge parochie brengt mij vijftig jaar terug, toen ik hier als jonge priester in België aankwam. In die jaren zijn vele gastarbeiders naar België gekomen om er te werken in de koolmijnen: Grieken, Russen, Oekraïners, Serviërs enz… We hadden toen niets, geen kerk, geen woning, geen salaris, en ja wij celebreerden regelmatig de Goddelijke Liturgie in openlucht of in een barak die ten tijde van de Duitse bezetting was neergezet. Maar toch slaagden we er in – als orthodoxe christenen onder elkaar – een hechte kerkgemeenschap te vormen. Vandaag ervaar ik hier hetzelfde fenomeen. Velen onder u zijn hier gekomen uit diverse landen of gebieden. Het grote verschil is dat u hier bij aankomst een parochie hebt aangetroffen die open staat voor alle orthodoxe gelovigen, klaar om u te onthalen en om samen God te danken, God te dienen en vooral onze naaste lief te kunnen hebben als onszelf. Dankzij de grote inspanningen en de tussenkomst van uw rector, Vader Bernard, ondersteund door Mgr. Athenagoras, hebt u het grote geluk hier een ware orthodoxe gemeenschap te mogen vormen. (…) Wat ons bindt, is dat we allen orthodoxe christenen zijn en het is heel belangrijk dat wij ook in deze stad onze eenheid als Orthodoxie kunnen betuigen en actualiseren”.

Het jaar nadien was Metropoliet Panteleimon nog eens afgezakt naar Oostende voor het patroonsfeest van de Parochie. Dit werd gevierd op 12 mei 2007. Op het einde van de Liturgie sprak hij volgende woorden: “Wij zijn allen geroepen het voorbeeld van de Heiligen Kyrillos en Methodios na te volgen, opdat wij in hun spoor verkondigers mogen zijn van het orthodoxe geloof, zonder weliswaar aan proselytisme te doen.  De Orthodoxe Kerk is hier immers niet als concurrent van de Rooms-Katholieke Kerk. We zijn vooral geroepen getuige te zijn van ons geloof bij onze orthodoxe broeders en zusters die verwijderd leven van onze Kerk”. Hij was heel verheugd te zien hoe talrijk de gelovigen waren en riep op tot samenhorigheid.

Twee dagen later, op 14 mei 2007, kreeg de Parochie bezoek van een delegatie van de Bulgaarse Orthodoxe Kerk, die enkele dagen in België verbleef. De delegatie bestond uit Bisschop Tichon (Ivanov) van Tiberiopol, hulpbisschop van de toenmalige Bulgaarse Metropoliet in West-Europa, vergezeld van Priestermonnik Polycarp Petrov (Sofia), dhr. Christo Gueorgiev, Ambassadeur van Bulgarije in België, en dhr. Bouko Vassilev, journalist van de Nationale Bulgaarse Televisie. De delegatie werd verwelkomd door Bisschop Athenagoras van Sinope en Priester Bernard Peckstadt. Na een korte gebedsdienst, voorgegaan door Bisschop Tichon van Tiberiopol, werd de parochie een prachtig geschilderde icoon van de Heiligen Kyrillos en Methodios, patronen van de parochie, aangeboden. Nadien volgde een broederlijk samenzijn in de parochiezaal met een uitwisseling van standpunten over de orthodoxe aanwezigheid in de diaspora en de goede samenwerking tussen de lokale Orthodoxe Kerken, maar evenzeer over de éénheid in de verscheidenheid in de Orthodoxie.

Op 14 april 2014 heeft de Vlaamse Gemeenschap de Parochie officieel erkend. Een jaar later en na letterlijk jarenlange omzwervingen heeft de Parochie in 2015 een vaste stek verworven. Onder de gedreven impuls van Vader Bernard Peckstadt werd tussen de Rooms-katholieke kerkfabriek en de Orthodoxe Parochie een erfpacht ondertekend voor een periode van 99 jaar. Zo mocht de Parochie intrek nemen in de voormalige St. Godelieve-parochie, gelegen in de Goedheidsstraat in Mariakerke (Oostende).

Op woensdag 1 april 2015 vierde Vader Bernard, omringd van Priester Bart D’huyvetter en Diaken Leonide D’hoe, er een eerste waterwijding en Goddelijke Liturgie. Alle aanwezigen beseften dat dit het begin vormde van een heuse doorstart voor de parochie. Even later, op 23 mei 2015, werd Diaken Leonide D’hoe door Metropoliet Athenagoras van België tot priester gewijd onder de naam ‘Andreas’. Sindsdien dient hij als bedienaar de Oostendse Parochie. Voortaan staat de nieuwgewijde Priester Andreas alleen aan het altaar, slechts omringd door onzichtbare engelenkoren en in de biddende aanwezigheid van de gelovige gemeenschap. Hij doet dit evenwel onder de leiding van Aartspriester Bernard Peckstadt, die rector is van de Parochie.

Onder leiding van Vader Bernard en de leden van de kerkraad  is men in  2017 gestart met grootse renovatiewerken aan de kerk. De elektriciteit- en verwarmingsinsatallatie werd volledig vernieuwd. Tal van zaken werden opgefrist of vernieuwd. Er werd nieuw kerkelijk meubilair aangeschaft. Tevens werden enkele freco’s aangebracht, zoals de Kerkvaders en daarboven de Moeder Gods van het teken. Er werd zelfs een nieuw keukenhoekje ingericht, een boek -en iconenshop en een bureeltje voor de priesters van de Parochie. De inzegening van de nieuwe kerk had plaats op zaterdag 3 februari 2018, voorgegaan door Metropoliet Athenagoras van België, die omringd was van Aartsbisschop Job van Telmissos (Genève) en Bisschop Bartholomeos van Arianze (Duitsland), en vele priesters en diakens.

De Parochie is ook actief op oecumenisch vlak en werkt samen met vertegenwoordigers van de Rooms-katholieke, Protestantse en Anglicaanse Kerken aan het ideaal van de Eenheid van de Christenen.

Bedienaars:
Archimandriet Athenagoras Peckstadt (nu Metropoliet van België)  2001 – 2003
Aartspriester Bernard Peckstadt      2003 – heden
Priester Andreas D’hoe         2015 – heden

Rector

 

Priester Andreas D’hoe

GSM: +32.484/68.37.05

E-mail: [email protected]