Benelux logo
Greek logo

Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux

Geschiedenis

De Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux werd opgericht in 2010, op basis van een besluit van de IVe  Panorthodoxe Preconciliaire Conferentie in Chambésy in 2009.

Beslissing van de IVe  Panorthodoxe Preconciliaire Conferentie

In juni 2009 heeft de IVe  Panorthodoxe Preconciliaire Conferentie, bijeengekomen in het Orthodoxe Centrum van het Oecumenisch Patriarchaat in Chambésy, waarbij alle autocefale Orthodoxe Kerken waren vertegenwoordigd, zich gebogen over de vraag van de canonieke organisatie van de Orthodoxe Diaspora.

Het is gebleken dat alle lokale Orthodoxe Kerken de unanieme wens uitdrukten om het probleem van de Orthodoxe Diaspora zo snel mogelijk op te lossen, in overeenstemming met de orthodoxe ecclesiologie, met de traditie en de canonieke praxis binnen Orthodoxe Kerk.

Er werd ook opgemerkt dat het in de huidige fase om historische en pastorale redenen niet mogelijk is onmiddellijk over te gaan tot de strikte canonieke orde van de Kerk met betrekking tot deze kwestie, dat wil zeggen de aanwezigheid van één bisschop per plaats. Om deze reden werd geconcludeerd de oprichting voor te stellen van een overgangssituatie, die de grond voor een strikt canonieke oplossing voor het probleem moet voorbereiden, gebaseerd op de principes en richtlijnen hieronder uiteengezet. Deze voorbereiding zal de datum van het bijeenroepen van het toekomstige Heilig en Groot Concilie van de Orthodoxe Kerk niet mogen overschrijden, zodat het Concilie een canonieke oplossing van het probleem kan uitvoeren (hoewel deze periode vandaag wordt overschreden).

De IVe  Panorthodoxe Preconciliaire Conferentie heeft voorgesteld om voor de overgangsperiode vereist voor de voorbereiding van de canonieke oplossing van deze kwestie, in 13 welbepaalde regio’s “Bisschoppenconferenties” op te richten, ten einde de canonieke bisschoppen van elk gebied samen te brengen onder dezelfde canonieke jurisdicties als vandaag. Deze Bisschoppenconferenties  worden voorgezeten door de eerste onder de prelaten die voortkomen uit de Kerk van Constantinopel, en, bij gebrek daaraan, overeenkomstig de volgorde van de Diptieken. Ze zullen een uitvoerend comité hebben dat bestaat uit de eerste hiërarchieën van de verschillende jurisdicties die in de regio bestaan.

De Bisschoppenconferenties hebben de verantwoordelijkheid om erover te waken dat er getuigd wordt van de eenheid van de Orthodoxie, dat de orthodoxen van elke regio een gezamenlijk optreden ontwikkelen om te beantwoorden aan de pastorale noden van de orthodoxe gelovigen in de regio, dat ze gezamenlijk alle orthodoxen vertegenwoordigen tegenover andere denominaties en de hele samenleving van de regio, dat ze theologische literatuur en de kerkelijke opvoeding cultiveren, enz. Beslissingen over deze onderwerpen worden unaniem genomen door de Kerken die vertegenwoordigd zijn in de Bisschoppenconferentie van de regio.

Eerste bijeenkomst van de Orthodoxe Bisschoppelijke Conferentie van de Benelux

Een eerste vergadering van de Orthodoxe Bisschoppen met parochies in de Benelux (België, Nederland en Luxemburg) werd gehouden op 23 juni 2010 in Brussel op uitnodiging en onder het voorzitterschap van Zijne Eminentie Metropoliet Panteleimon, toen nog Metropoliet van België (Oecumenisch Patriarchaat). 23 Juni 2010 is daarom de dag van de oprichting van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux. Het overleg van de orthodoxe bisschoppen maakt het mogelijk om de eenheid van de Orthodoxie in de Benelux duidelijker te manifesteren en te versterken.

In zijn openingstoespraak zei Monseigneur Panteleimon, voormalig Metropoliet van België (Oecumenisch Patriarchaat): ‘In werkelijkheid is er theologisch en sacramenteel slechts één Orthodoxe Kerk en daarom we moeten samenwerken en coördineren om met één stem te antwoorden op de pastorale problemen van onze samenleving, en op die manier de rijkdom van de orthodoxie aantonen ‘.

 

VOORZITTER

LEDEN

KANTOOR

COMMISSIES

CONTACT

COMMUNIQUES