Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

OVERLEGORGAAN ZAL VOORTAAN DIALOOG TUSSEN OVERHEID EN EREDIENSTEN STIMULEREN

Premier Charles Michel en Minister van Justitie Koen Geens hebben op woensdag 17 mei 2017 overlegd met de vertegenwoordigers van de erkende godsdiensten – de Orthodoxe, Rooms-Katholieke, Anglicaanse, Protestantse Kerken, het Jodendom en de Islam – en de georganiseerde vrijzinnigheid. De vertegenwoordigers van de levensbeschouwingen – voor de Orthodoxe Kerk was dat Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België – hebben een gemeenschappelijke verklaring ondertekend waarin ze de voorrang van de rechtsstaat op de religieuze wetten erkennen en beloven de fundamentele rechten en vrijheden altijd te zullen respecteren.

Het overleg van de Eerste Minister en de Minister van Justitie is een uitloper van de bloedige aanslagen van 22 maart vorig jaar. Premier Michel en Justitieminister Koen Geens beslisten toen om met een zekere regelmaat de vertegenwoordigers van de 6 erkende godsdiensten en de vrijzinnigheid voor overleg samen te brengen. De twee eerste bijeenkomsten waren gewijd aan de strijd tegen het terrorisme en de radicalisering. Vandaag zijn de betrokken partijen overeengekomen om voortaan twee keer per jaar samen te komen voor overleg.

Er komt een permanent overlegorgaan tussen de overheden, de vertegenwoordigers van de erkende erediensten en de niet-confessionele levensbeschouwelijke organisaties. Ze willen samen bouwen aan een maatschappij die de duurzaamheid van onze fundamentele waarden verzekert. De raad zal ook bij crisissituaties worden bijeengeroepen. “Deze dialoog moet een antwoord bieden op de verdediging van onze democratische waarden”, zei Premier Michel. “Samen moeten we actie ondernemen om een tolerante maatschappij te waarborgen waarin iedereen zijn plaats vindt”.

Vorige vrijdag had de ministerraad al op voorstel van Premier Michel en Minister Geens een protocolakkoord goedgekeurd om de dialoog te stimuleren tussen de overheid, de representatieve organen van de erkende erediensten en de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke organisaties. “Alleen door met elkaar in gesprek te gaan, komen we tot een samenleving waarin iedereen zich betrokken voelt”, zegt Minister Koen Geens. Hierbij wordt de onafhankelijkheid van de erediensten en de niet-confessionele levensbeschouwingen benadrukt en wordt opgeroepen tot een gemeenschappelijke strijd tegen elke vorm van geweld. “We moeten de polarisatie overstijgen en mensen samenbrengen in plaats van te verdelen en tegen elkaar op te zetten. De oprichting van dit dialoogorgaan biedt daarvoor de nodige structuur”, aldus Minister Geens.

In de gemeenschappelijke verklaring van de levensbeschouwingen erkennen de vertegenwoordigers dat de mensenrechten, de fundamentele vrijheden zoals de meningsvrijheid, de vrijheid om al of niet te geloven, de gewetensvrijheid, de gelijkheid van man en vrouw, de scheiding van Kerk en staat, de cultuur van dialoog, de voorrang van de staat op de religieuze wet en het recht om zijn manier te kiezen onveranderlijke waarden zijn waarover geen concessies worden gedaan en die we moeten verdedigen.

Creation of an official platform between the Belgian government and the recognized religions