Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Asluiting van de 3de Synaxis van de clerus van het Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg

Afsluiting van de 3e Synaxis van de priesters van het Aartsbisdom

van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg

 

Het aartsbisdom van België heeft zijn 3e driedaagse Synaxis van de clerus gehouden in de Belgische Ardennen van 31 oktober tot 2 november 2018. Het algemene thema van de Synaxis was dit jaar: “Jeugdpastoraal”.

De belangrijkste gastsprekers waren Zijne Eminentie Metropoliet Pavlos van Sissaniou en Siatiste, Eerwaarde Priestermonnik Petros van het Patriarchale klooster van de H. Johannes de Doper in Essex, Engeland, en Dr. Basil Saroglou, professor godsdienstpsychologie aan de Universiteit van Louvain-la-Neuve.

In de namiddag van woensdag 31 oktober 2018 kwamen de geestelijken van het Aartsbisdom, uit de drie Benelux-landen, samen met hun herder, Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras, voor het derde achtereenvolgende jaar bijeen in het pittoreske La Roche-en-Ardenne. De bijeenkomst was gericht op hun vorming, op het delen van hun vragen en andere belangrijke thema’s met betrekking tot hun diaconie.

De bijeenkomst begon met een Kleine Waterwijding, gevolgd door het voorlezen van de boodschap van Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos, die van harte Zijne Eminentie de Metropoliet van België feliciteerde met deze synaxis rond het zo essentiële thema van het Pastorale Dienstwerk voor de Jeugd. Hij benadrukte het belang van dit evenement en wees er onder andere op dat het belangrijker is voor de herders van de Kerk om met jonge mensen te praten dan te spreken over de jeugd.

Na de boodschap van Zijne Alheiligheid volgde de openingstoespraak van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België. Hij herhaalde eerst het vitale belang van de synaxis van de clerus van het Aartsbisdom, waarna hij diverse punten van het thema van de bijeenkomst benadrukte, waaronder het feit dat een priester die zich bewust is van zijn pastorale verantwoordelijkheid, de aanwezigheid van jongeren in de parochie ziet als een teken van vitaliteit en vooruitgang. Evenzo, de educatieve en psychologische behoeften van jongeren analyserend, wees Zijne Eminentie erop dat jongeren in de kerkruimte kunnen ontdekken waar ze naar op zoek zijn. Hij beklemtoonde nogmaals de waarde van het voorbeeld dat ouderen met hun eigen levenswijze aan jongeren moeten geven. Hij benadrukte onder andere dat de waarde van het naleven van de Heilige Traditie als overdracht van een levende en actieve realiteit jongeren de waarheid van het evangelie kan bieden, en hen kan helpen in hun spirituele vooruitgang. Hij merkte op dat de verantwoordelijkheid voor het aantrekken van jonge mensen in het leven van de kerk als actieve leden niet alleen de priesters maar de hele parochie toekomt. Daarom stelde hij voor dat elke parochie een kern zou hebben van mensen die liefdevol en nauwlettend de pastorale zorg voor jonge mensen op zich nemen.

De eerste vergaderdag eindigde met de voorstelling van de deelnemers en enkele procedurele onderwerpen.

Op donderdag 1 november 2018 maakte de uiteenzetting van priestermonnik Petros, met als thema “de hedendaagse realiteit van de orthodoxe jeugd in West-Europa” indruk en bood de deelnemers een aanzet tot vruchtbaar nadenken en vraagstelling. Vader Petros benadrukte de noodzaak voor voorgangers om voor de jongeren te getuigen van de levende hoop in de Kerk en dat de boodschap van de Kerk niet uit het verleden komt, maar de toekomst uitmaakt, vanuit “de ultieme”. Hij haalde voorbeelden van problemen bij jongeren aan, en stelde manieren voor om met hen te communiceren. Hij onderstreepte het belang van het moment van ontmoeting tussen de voorganger en de jongere in de kerk. Hij drong aan op de waarde van een nederige houding van de priester bij het verwelkomen van jonge mensen, naar het voorbeeld van de nederigheid van Christus als meester en voorganger. Hij sprak over de crisis van het gezin als instituut en de intermenselijke relaties die jongeren tegenwoordig ervaren en hoe de kerk hen kan helpen. De eucharistische dimensie van de Kerk in de Goddelijke Liturgie kan voor de jongere een unieke bron worden van inspiratie en van bevrijding van zijn hart van ondraaglijke lasten.

Dezelfde dag beschreef professor Basile Saroglou in zijn inleiding op het thema “Jeugd, geloof en kerk” het wetenschappelijke kader waarmee voorgangers in de Kerk rekening moeten houden om hun pastorale dienstwerk voor de jeugd beter te ontwikkelen. Dit kader is gebaseerd op wetenschappelijk en statistisch onderzoek en toont de complexiteit van het thema terwijl het essentiële aanwijzingen geeft voor het overkomen van mogelijke impasses. Hij stelde uitgebreid de factoren voor die enerzijds de verhoudingen van de jongeren met de Kerk beïnvloeden, en anderzijds in verband staan met de familiale context, en breder nog, met de persoonlijkheid van de jongere en zijn persoonlijke ervaringen.

In de namiddag gingen werkgroepen per taal aan de slag (Grieks en Engels), gecoördineerd door Zijne Eminentie Metropoliet Pavlos van Sissaniou en Siatiste en door priestermonnik Petros. In beide groepen rezen vragen en antwoorden, en ontwikkelde zich een vruchtbare dialoog tussen de deelnemers over specifieke thema’s rond de pastorale benadering van jongeren. De priesters hadden de gelegenheid hun pastorale bezorgdheden, en hun problemen te uiten, en hun standpunten en waardevolle ervaringen uit te wisselen ten einde antwoorden en oplossingen te vinden voor de uitdagingen en moeilijkheden met jongerenpastoraal.

De laatste dag, vrijdag 2 november 2018, werd unaniem besloten om aan Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeus een door alle deelnemers ondertekende brief te sturen met gelukwensen ter gelegenheid van de 27ste verjaardag van zijn intronisatie op de Oecumenische Troon.

Tijdens de daaropvolgende uiteenzetting van Zijne Eminentie Metropoliet Pavlos van Sissaniou en Siatiste met als thema “De pastorale benadering van jonge mensen vandaag“, konden de deelnemers bepaalde onderwerpen verder uitdiepen, zoals de uitgangspunten en de betekenis van Pastorale zorg en vooral die van jongeren. De spreker benadrukte dat de Kerk, in wereldse leven, een permanente uitnodiging en een vermaning is om zichzelf te overtreffen. Het leven van de kerk vereist een jonge en strijdbare geest. De spreker verwees naar het falen van de hedendaagse beschaving en benadrukte dat de kerk door de parochie de “therapeutische gemeenschap bij uitstek is waar de man zijn verloren integriteit vindt”. De eerbiedwaardige spreker sprak ook over pastorale benaderingswijzen van de jeugd, de noodzaak tot samenwerking tussen voorganger en ouders, de kenmerken van kindertijd en adolescentie, de vragen van jongeren en de noodzaak om aan jongeren en kinderen levensechte en niet-moraliserende antwoorden te geven. Hij benadrukte dat het noodzakelijk is om te laten zien dat Christus de volheid van het leven, en dat pastorale diaconie een liefdevolle offerande van de waarheid is, en geen dwang. Hij behandelde ook meer in het algemeen het thema Biecht en Goddelijke Communie, in het bijzonder met betrekking tot jonge mensen. De spreker heeft niet nagelaten om te spreken over gevallen in zijn rijke pastorale ervaring met jonge mensen, en ook op deze manier te laten zien dat “de waarheid van de Kerk het hele leven van de mens kan omvatten, het volstaat om ze op een eerlijke manier aan te bieden, met liefde en in een geest van vrijheid.

Daarna volgde een nuttige discussie, en een korte voorstelling van de succesvolle driedaagse bijeenkomst van de Jeugd (26-28 oktober 2018), door de eerbiedwaardige priester Ciprian Popescu, verantwoordelijk voor de Jeugd van het Aartsbisdom. Dan werd er een rondetafelgesprek gehouden met de drie sprekers en eerwaarde Aartspriester Dr. Constantin Kenanidis rond het thema “De actieve rol van jongeren en participatie in het parochieleven”. Iedereen kreeg nogmaals de kans om vragen, argumenten en standpunten naar voren te brengen voor een betere pastoraal voor de jongeren in de parochies.

Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België had het vervolgens uitvoerig over verscheidene praktische thema’s voor een efficiënter pastoraal werk en gaf nuttige informatie en preciseringen over bepaalde thema’s. Alle deelnemende priesters en diakens namen toen het woord, dankten voor de organisatie van deze synaxis, met vermelding van de positieve resultaten ervan, en uitten hun meningen en voorstellen voor het thema of de organisatie van toekomstige synaxi van de clerus.

Deze 3e driedaagse Sacerdotale Synaxis van het Aartsbisdom van België eindigde met een dankwoord van Zijne Eminentie de Metropoliet aan de sprekers en deelnemers en met het slotgebed.

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar