Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

De Heilige en Gezegende Synode van het Oecumenisch Patriarchaat heeft een communiqué uitgegeven vanuit Chambésy in Zwitserland, waar ze bijeenkwam.

Tussen 23 en 25 juni 2020 kwam de Heilige en Gezegende Synode van het Oecumenisch Patriarchaat voor haar reguliere maandelijkse vergadering bijeen in het Orthodox Centrum van het Oecumenisch Patriarchaat in Chambésy, Genève. De eerste dag werkten de voorzitters van de synodale commissies samen. Meerdere hiërarchen van de Troon in Europa waren eveneens aanwezig.

Tijdens deze bijeenkomst werden de tot nu ontvangen officiële antwoorden van Hunne Zaligheiden de Orthodoxe Primaten, op de aan hen gerichte brief van de Oecumenische Patriarch van 17 mei dit jaar over de wegens de coronapandemie gerezen kwestie van de wijze van bedeling van de Heilige Communie, gelezen en besproken. Tot ieders tevredenheid werd vastgesteld dat ze dezelfde mening toegedaan zijn als het Oecumenisch Patriarchaat. Die is als volgt:

a) Over het Mysterie van de Goddelijke Eucharistie valt niet te onderhandelen, omdat wij geloven dat daardoor het Lichaam en Bloed van de Redder Christus ‘tot vergeving van zonden en tot eeuwig leven’ aan de gelovigen wordt doorgegeven, en dat het onmogelijk is dat door dit Mysterie der Mysteriën om het even welke ziekte kan worden overgedragen aan zij die eraan deelnemen. Om die reden blijft de Kerk standvastig en onbeweeglijk in haar leer over de essentie van het Mysterie van de Heilige Communie.

b) Met betrekking tot de wijze van toedienen van de onuitsprekelijke Mysteriën aan de gelovigen, met respect voor de Heilige Traditie die onlosmakelijk verweven is met de dagelijkse kerkelijke praktijk en kenotische ervaring, en als de bewaker en alerte toezichter van die tradities die door de Heilige Vader zijn overgeleverd, vindt de Kerk een wijziging van deze modus niet nodig, vooral niet onder druk van externe factoren.

Rekening houdend met de speciale behoeften van Haar kinderen in de Diaspora dringt de Moederkerk er tegelijkertijd bij de Aartsbisschoppen die in de Diaspora dienen op aan om, voor het grotere spirituele welzijn van het christelijke volk, met pastorale gevoeligheid, verantwoordelijkheid en heel bewust, ten behoeve van de economia, tijdelijk aanpassingen door te voeren in geval van problematische situaties die voortvloeien uit lokale wetten van de Staat , altijd in coördinatie met het Heilig Centrum in de Fanar.

Te Genève, 25 juni 2020
Van het hoofd secretariaat
van de Heilige en Gezegende Synode