Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Paasboodschap van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg

PAASBOODSCHAP
VAN ZIJNE EMINENTIE METROPOLIET ATHENAGORAS VAN BELGIE
EXARCH VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG

PASEN 2021

Prot. N°278/2021

Dierbare broeders en zusters in Christus,
Christus is verrezen!

Toen we onze tocht richting Pasen aanvingen, zochten we elkaar op en boden we vergeving als die essentiële eerste stap op de weg van bekering. Vandaag, terwijl we de voleinding van onze reis beleven, vieren we die vergeving die uit het lege graf komt; die vergeving die de muren van afscheiding neerhaalt en ons uitdaagt om vriend en vijand te omhelzen ter wille van Degene die ons uitnodigt deelhebben aan zijn goddelijke natuur.

Onze verkondiging van de Verrijzenis is verre van een viering van gebeurtenissen uit het verleden, maar is geworteld in een gebeurtenis die de tijd en de ruimte overstijgt. Als zodanig nemen we letterlijk deel aan een realiteit die altijd aanwezig is en “geen zonsondergang” kent. In een tijdloze viering van het meest perfecte voorbeeld en met de ervaring van een ware liefde voor de hele mensheid hebben wij deel aan dat wat ons is voorgegaan en terzelfdertijd nog moet komen. Zo staan wij tegelijkertijd met de vrouwen bij de ingang van het graf en te midden van het eeuwige Koninkrijk van God. Ons hart straalt van licht en vreugde. Onze ogen worden geopend als de Verrezen Verlosser ons uitdaagt om over de zorgen en het verdriet van deze wereld heen te kijken naar de vreugde die beloofd is in het leven van de komende wereld. Onze afgunst en hartstochten, onze trots en haat worden zinloos als we deelnemen aan de eeuwige overwinning en het nieuwe leven dat ons zo vrijelijk wordt aangeboden door Christus, de eeuwige Overwinnaar.

Net zoals onze reis begon met de oproep om vergeving te zoeken en te schenken, zo wordt ook de ware vreugde van het Heilige Pasen vervuld in vergeving. Onze Verlosser sluit in dit opzicht geen compromis. De Heilige Vaders herinneren ons eraan dat het warme vuur van Gods liefde ons zuivert wanneer wij ook elkaar in liefde de hand reiken. Anderzijds kwelt dit warme vuur ons als ons hart koud blijft, als we vergeving zoeken maar die niet aanbieden, als we weigeren anderen te omhelzen met die “heilige kus” van vergeving, zelfs ter wille van de Verrijzenis.

Het is in de Verrijzenis van Christus dat wij het antwoord vinden op alle vragen die de menselijke geest verstoren. Zelfs op de vraag over de zin van het lijden en de dood. Deze vraag stellen we ons des te meer in deze moeilijke dagen van pandemie. Veelal begrijpen wij niet waarom de Heer ons beproeft. Maar nu weten we één zaak, nl. dat Christus verrezen is en dat ons de mogelijkheid geboden wordt om aan het Licht van zijn Verrijzenis deel te nemen. Dit is het Licht van de wereld “dat nooit door duisternis kan worden overwonnen” en dat ons uitnodigt het voor de hele mensheid te laten schijnen. Mogen wij waardige getuigen zijn van dit Licht en moge dit Paasfeest voor ieder van ons een tijd van grote vreugde, hoop en licht zijn.

Meer dan ooit zijn we met elkaar verenigd in de Verrezen Christus, nu we sinds anderhalf jaar geen normaal leven meer konden lijden. Maar het Licht van Christus’ Verrijzenis brengt licht in de tunnel en hoop voor een terugkeer naar gezellig samenzijn! Hou er nog even de moed in.

Christus is verrezen! Hij is waarlijk verrezen!
Met mijn vaderlijke zegen en liefde in de opgestane Heer,

+ Metropoliet Athenagoras van België
Exarch van Nederland en Luxemburg