Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

De Metropoliet van België en de Bisschop van Apollonias aan de Synaxis van Hiërarchen van de Oecumenische Troon

Op dit ogenblik zijn de werkzaamheden van de Synaxis van alle Hiërarchen van de Oecumenische Troon in volle gang in Constantinopel, het Centrum van de Orthodoxie.

Op woensdagochtend 1 september werd in de Patriarchale Kerk de Goddelijke Liturgie gevierd. De Patriarch ging voor, in aanwezigheid van de hiërarchen die in de Stad waren aangekomen. De Liturgie werd gevolgd door een Te Deum ter gelegenheid van het nieuwe kerkelijke jaar, en afgesloten met de traditionele ondertekening van de Patriarchale Codex.

De werkzaamheden van de Synaxis begonnen ’s avonds, en bestonden uit drie dagen van conferenties en toespraken door gerenommeerde hiërarchen en uitgenodigde professoren over onderwerpen die de Orthodoxe Kerk en het Oecumenisch Patriarchaat vandaag bezighouden.

Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg en zijn hulpbisschop Zijne Excellentie Ioachim van Apollonia namen vanuit ons Aartsbisdom deel aan de werkzaamheden van deze Synaxis.
De officiële verklaring van het Oecumenisch Patriarchaat volgt hieronder.

Vandaag, woensdag 1 september 2021, werden het begin van de Indicte – de eerste dag van het kerkelijk jaar – en de Synaxis ter ere van de Heilige Moeder Gods, de Pammakaristos, wier heiligste icoon in de Patriarchale Kerk wordt bewaard, met bijzondere luister gevierd, in overeenstemming met de aloude kerkelijke ordo en traditie. Deze dag is sinds 1989 ook gewijd aan het gebed voor de bescherming van de natuur.

In zijn boodschap verwees de Oecumenische Patriarch naar de recente branden in de wereld, alsook naar de pandemie, waarbij hij onder meer benadrukte:
“Wij bidden dat er snel een einde komt aan de gevolgen van de gezondheidscrisis en dat de internationale machthebbers goddelijke leiding ontvangen om niet terug te keren naar of vast te houden aan wat vóór de pandemie heerste: het economisme, de organisatorische beginselen van het economische leven, van productie en consumptie en van de exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen. Het is onze oprechte wens dat een einde wordt gemaakt aan de pseudowetenschappelijke opvattingen over het vermeende risico van de Covid-19-vaccins, aan het denigreren van specialisten en aan het onzorgvuldig onderschatten van de ernst van de ziekte. Helaas worden soortgelijke beweringen ook geuit over de klimaatverandering, de oorzaken en de rampzalige gevolgen ervan. De realiteit is totaal anders en om die het hoofd te bieden, moeten wij blijk geven van verantwoordelijkheidszin, samen denken en handelen, en een gemeenschappelijke visie op de toekomst delen.

Niets doen is ondenkbaar wanneer we ons ten volle bewust zijn van de grote uitdagingen waarvoor de mensheid staat. Onverschillig blijven tegenover het lijden van de naaste en de vernietiging van de “zeer goede” schepping is God beledigen en zijn geboden overtreden. God is aanwezig waar eerbied bestaat voor de schepping en de liefde, vertaald in daden jegens zijn “geliefde”, de mens.

Vanmorgen ging de Oecumenische Patriarch voor in de Goddelijke Liturgie die in de Patriarchale Kerk werd gevierd, in aanwezigheid van de Hiërarchen van de Troon, die van over de hele wereld zijn gekomen om deel te nemen aan de Synaxis van de Hiërarchen, die vandaag begint en vrijdagavond eindigt.

Onder de aanwezigen waren Zijne Eminentie Aartsbisschop Nektarios, Commissaris in Constantinopel van het Heilig Graf, mevrouw Georgia Soultanopoulou, Consul-generaal van Griekenlad in Constantinopel met haar echtgenoot Zijne Excellentie de heer Ioannis Raptakis, Ambassadeur van Griekenland in Groot-Brittannië, de heer Oleksandr Gaman, consul-generaal van Oekraïne in Constantinopel, de nieuwe Archon Protoassikritis universiteitsprofessor Sotirios Tsodras, archonten, priesters, monniken en monialen, alsmede gelovigen uit Constantinopel, Griekenland en elders.

Aan het einde vond de ceremonie van de Indictie plaats, waarbij de patriarch het gewijde gebed uitsprak en de Akte van de Indictie voorlas. Hij ondertekende de tekst in de Codex van de Grote Kerk, gevolgd door alle aanwezige Metropolieten en Aartsbisschoppen van de Troon.

DE VOLLEDIGE TEKST VAN DE PATRIARCHALE BOODSCHAP VOOR DE GEBEDSDAG VOOR DE BESCHERMING VAN DE NATUUR VOLGT HIERNA.

 

Protocol Nr. 539

 

† BARTHOLOMEOS
BIJ DE GRATIE GODS AARTSBISSCHOP VAN CONSTANTINOPEL,
NIEUW ROME, EN OECUMENISCH PATRIARCH
MOGE DE GENADE, VREDE EN BARMHARTIGHEID
VAN ONZE HEER, GOD EN REDDER JEZUS CHRISTUS,
AUTEUR VAN DE HELE SCHEPPING,
MET DE PLEROMA VAN DE KERK ZIJN

 

Eerwaarde broeders en geliefde kinderen in de Heer,
Dit jaar wordt de mensheid op het feest van de Indictie, de officiële gebedsdag voor het natuurlijk leefmilieu, geconfronteerd met extreme weersverschijnselen als gevolg van de klimaatverandering, zoals verwoestende overstromingen en branden over de hele wereld, alsmede met de pandemie van het coronavirus en de sociale en economische gevolgen daarvan.
Reisbeperkingen en restricties op industriële activiteiten hebben geleid tot een vermindering van vervuilende stoffen en luchtverontreiniging. Een belangrijke bijkomende les hieruit is de opeenvolging en onderlinge afhankelijkheid van alle dimensies van het leven. Eens te meer bleek daaruit dat de ecologische initiatieven van het Oecumenisch Patriarchaat – een uitvloeisel van de theologie en de liturgische traditie van de Kerk – hand in hand gaan met de bevindingen van de wetenschap en de oproep van specialisten aan de sociale en economische actoren om zich in te zetten voor de bescherming van de integriteit van het natuurlijk milieu.
Wij bidden dat de gevolgen van de gezondheidscrisis snel overwonnen zullen worden, dat de machthebbers op internationaal niveau goddelijke verlichting mogen ontvangen, zodat zij niet meer zullen terugkeren naar of vasthouden aan wat vóór de pandemie heerste: het economisme, hetzij de basis van de organisatie van het economisch leven, van productie en consumptie, en van exploitatie van natuurlijke hulpbronnen. Het is onze oprechte wens dat een einde wordt gemaakt aan pseudowetenschappelijke opvattingen over het vermeende risico van de Covid-19-vaccins, aan het denigreren van specialisten en aan het onzorgvuldig onderschatten van de ernst van de ziekte. Helaas worden soortgelijke beweringen ook gedaan over de klimaatverandering, de oorzaken en de rampzalige gevolgen ervan. De realiteit is totaal anders en om die het hoofd te bieden, moeten wij blijk geven van verantwoordelijkheidszin, samen denken en handelen, en een gemeenschappelijke visie op de toekomst delen.
Niets doen is ondenkbaar wanneer wij ons ten volle bewust zijn van de grote uitdagingen waarvoor de mensheid staat. Onverschillig blijven tegenover het lijden van de naaste en de vernietiging van de “zeer goede” schepping is God beledigen en zijn geboden overtreden. Daar waar eerbied voor de schepping en de liefde is, daar is God aanwezig, en dat vertaalt zich in daden jegens zijn “geliefde”, de mens.
Na het Heilig en Groot Concilie (Kreta, 2016) heeft het Oecumenisch Patriarchaat, in overeenstemming met de geest en de besluiten van dit Concilie, een officieel comité van theologen aangesteld met de opdracht een document op te stellen over de sociale gevolgen van ons geloof, en over de zending en het getuigenis van de Orthodoxe Kerk in de hedendaagse wereld. In deze tekst, die is goedgekeurd voor publicatie door onze Heilige Synode, met de titel: Voor het Leven van de Wereld. Naar een sociaal ethos van de Orthodoxe Kerk, wordt terecht opgemerkt dat “De Kerk gelovigen aanmoedigt dankbaar te zijn voor wetenschappelijke ontdekkingen en zelfs deze te aanvaarden die hen dwingen hun ideeën over de geschiedenis en de context van de seculiere werkelijkheid te herzien. Het streven naar wetenschappelijke kennis ontspringt aan dezelfde bron als het vurige verlangen van het geloof om verder door te dringen in het mysterie van God” (§ 71).
De Heilige Grote Kerk van Christus wil benadrukken dat de bescherming van het natuurlijk milieu onlosmakelijk verbonden is met de zorg voor de naaste. Zowel ecologisch gedrag als de erkenning van de heiligheid van de menselijke persoon zijn een “liturgie na de liturgie”, vitale dimensies van de eucharistische realisatie van de Kerk. Het leven van de Kerk is het werkelijke respect voor de schepping, het is de weg, de plaats waar de cultuur van de persoon en van de solidariteit tot bloei komt.
Eerwaarde broeders en geliefde kinderen in de Heer,
In deze moeilijke tijden heeft de Kerk de fundamentele pastorale plicht initiatieven te nemen om de pandemie in te dammen. Voor haar is het een categorische en morele verplichting om de algemene toegang tot vaccinatie tegen het coronavirus te steunen, vooral voor de armste mensen, in overeenstemming met de woorden van de Heer: “Wat gij gedaan hebt voor een dezer geringste broeders van mij, hebt gij voor Mij gedaan” (Mt 25,40). Wij moeten elkaar liefhebben “naar het voorbeeld van Christus, die ons heeft liefgehad” (Ef 5,29), en wij moeten “dienaars” van de schepping worden, en haar met ijver en genegenheid bewaren en cultiveren, met dankbaarheid jegens de Schepper van alle dingen verwijzend naar dit kostbare geschenk van goddelijke genade.
Tot slot wensen wij u allen een gezegend, gezond en vruchtbaar nieuw kerkelijk jaar toe, en op voorspraak van de Heilige Moeder Gods Pammakaristos, roepen wij voor u de genade en oneindige barmhartigheid aan van onze Heer en Verlosser Jezus Christus, aan wie de heerlijkheid en de kracht toekomen voor eeuwig en altijd. Amen!

 

1 september 2021
† Bartholomaios van Constantinopel
vurige voorspreker voor u allen voor God.