Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Formele dialoog tussen de Federale Overheid en de erkende erediensten

Brussel – Op maandag 25 oktober 2021 had er een digitale ontmoeting plaats van de Dialoograad tussen de Federale Overheid en de hoge vertegenwoordigers van de erkende erediensten en de vrijzinnigheid. Deze ontmoeting via Zoom werd voorgezeten door Premier Alexander De Croo, bijgestaan door Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne en stafleden van het departement Justitie en Erediensten.

 

Onder de deelnemers aan deze bijeenkomst vermelden we Zijne Excellentie Bisschop Guy Harpigny (Rooms-Katholieke Kerk), Dominee Steven Fuite (Verenigde Protestantse Kerk in België), Dr. Geert Lorein (Evangelische Kerken), Canon Jack Mac Donald (Anglicaanse Kerk), Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België (Orthodoxe Kerk in België), Philippe Markiewicz (Centraal Israëlitisch Consistorie van België), Mehmet Ustun (Executief van de Moslims van België) en Prof. Dr. Freddie Mortier (Vrijzinnigheid). Vermeldenswaardig is de aanwezigheid van Carlo Luyckx, die als voorzitter van de Boeddhistische Unie van België voor het eerst mocht deelnemen aan deze vergadering. Verwacht wordt dat het Boeddhisme tijdens de huidige legislatuur zou worden erkend.

 

Na een inleidend woord van Premier Alexander De Croo, die zich verheugde voor het eerst te mogen deelnemen aan deze vergadering, werden diverse onderwerpen besproken. Deze werden aangebracht door de vertegenwoordigers van de erediensten. Het eerste punt dat aangehaald werd, was de kwestie van een herziening van het kader van de gevangenisaalmoezeniers, wat een noodzaak is voor bepaalde erediensten. Een tweede punt was de vraag naar een gelijke behandeling van de erediensten, vooral inzake de subsidiëring ervan waar een onevenredigheid wordt opgemerkt. Premier De Croo had het ook over de Covid-pandemie en zei te hopen niet te veel te moeten verstrengen. Hij benadrukte dat er wel strikter zal moeten worden toegezien op de bestaande maatregelen en zei dat het dragen van een mondmasker in alle kerken en gebedshuizen opnieuw verplicht zal worden.

 

Sinds de aanslagen in Brussel en Parijs leek een permanente dialoog tussen de verschillende religies, levensbeschouwingen en burgerlijke autoriteiten noodzakelijk. De Dialoograad werd opgericht op 20 april 2016, tijdens een vergadering van de Federale Regering, de vertegenwoordigers van de erkende erediensten en de vrijzinnigen. In een gemeenschappelijke verklaring verklaarden ze de wederzijdse wil tot dialoog en overleg tussen de burgerlijke autoriteiten en de erkende erediensten en de niet-confessionele levensbeschouwelijke organisatie, met de naleving van de grondwettelijke beginselen van de onafhankelijkheid van de erediensten, de niet-confessionele levensbeschouwelijke organisaties en de strijd tegen elke vorm van geweld. Op deze vergadering drukten de eerste minister en de minister van Justitie de wil uit om een permanent overlegorgaan te creëren met de vertegenwoordigers van de erkende erediensten en de vrijzinnigen.

 

Premier Alexander De Croo zei in zijn slotwoord dat hij hoopte dat er spoedig opnieuw overleg moge zijn en weliswaar in levende lijve.