Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Kerstboodschap van zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België Exarch van Nederland en Luxemburg

KERSTBOODSCHAP
VAN ZIJNE EMINENTIE METROPOLIET ATHENAGORAS VAN BELGIE
EXARCH VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG

KERSTMIS 2021

Prot. N° 781/2021

Dierbare broeders en zusters in Christus,
“Eer aan God in den hoge, en vrede op aarde aan de mensen van goede wil”.

Dit is de boodschap van de engelen uit de hemel gericht aan de hele mensheid. Deze boodschap heeft heden voor alle volkeren op aarde een bijzondere betekenis, want vele mensen krijgen in hun leven op aarde te maken met verwarring, angst, onzekerheid, dodelijke conflicten, uitbuiting, maar zijn nu ook geconfronteerd met de trieste gevolgen van de pandemie.

Vergeten we het niet dat God de tijd en de geschiedenis is binnengetreden door zijn goddelijke menswording. God heeft Zichzelf in ons leven uitgenodigd en onze zwakke en kwetsbare natuur aangenomen. De pasgeborene die in de kribbe ligt, houdt in Zijn handen de geheimen van het universum, het geheim van de schepping, het geheim van absolute liefde. In de koude nacht van Bethlehem trekt zij die de schat van de wereld in zich draagt, de Moeder Gods en Maagd Maria, door de stad op zoek naar een plek om het leven te schenken aan Degene die de geschiedenis van de mensheid zal veranderen. Als we nadenken over dit glorieuze wonder, ervaren we een gevoel van gemengde verwondering en ontzag dat onze Kerk uitdrukt in haar hymnes voor het feest: “De hemel heeft de eerstelingen der volkeren tot U geleid, o Kind, Dat in de kribbe rust, door middel van de Ster die de Wijzen tot U riep. Daar werden zij getroffen door scepter noch troon, maar door Uw uiterste armoede. Want wat is armzaliger dan een grot, wat vernederender dan windselen? Maar juist daardoor glansde de rijkdom van Uw Godheid, Heer, ere zij U!” (Hypakoi van het Feest van de Geboorte).

De Heer zei: “Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen” (Matt. 11, 29). We weten allemaal hoe eenvoudig en nederig de Heer was, vanaf Zijn geboorte tot aan Zijn lijden aan het Kruis. Daarom kunnen alleen nederige en eenvoudige zielen de nederige Jezus ontmoeten, leren kennen en bij Hem rust, vrede en ware vreugde vinden. Laten we door ons eigen voorbeeld en ons gebed, anderen helpen Christus de Verlosser te ontdekken en te ontmoeten, zodat hun ziel verlicht kan worden om Hem te ontvangen. Pas dan zullen ook zij kunnen genieten van de ware vreugde en vrede die Hij biedt. Pas dan kunnen ook zij gered worden.

Laten we, vooral tijdens deze heilige feestdagen, instaan voor onze broeders en zusters die beproefd zijn door ziekte en die lijden omwille van diverse redenen. Laten we onze krachten bundelen en hen zo goed als mogelijk helpen en ondersteunen. Laten we ook tot onze Heer en Verlosser bidden voor de hele wereld, die gekweld wordt door de pandemie, voor de zieken, de bedlegerigen, de daklozen, de gevangenen, de hongerigen, de eenzamen, en voor hen die in oorlogsgebieden verblijven en op de vlucht zijn. Maar laten we ook bidden voor al diegenen die in wanhoop verkeren, die onwetend zijn over het bestaan van de ware God en dus nog steeds in de duisternis vertoeven.

Te midden van ons drukke en stressvolle leven worden we geroepen om de geest van verwondering te herontdekken. We moeten in staat zijn om de roep van het pasgeboren kind te horen, om te luisteren naar de lering die uit de nederige grot van Bethlehem komt. Nu heeft God een gezicht, Hij heeft een stem gekregen die iedereen kan horen, en Zijn woorden van vrede weergalmen over de hele wereld. 

Zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar!
Met mijn vaderlijke zegen en liefde in de Mensgeworden Heer.

Te Brussel, in het Aartsbisdom,Kerstmis 2021.

 

Metropoliet Athenagoras van België
Exarch van Nederland en Luxemburg