Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus voor de erediensten in België

Eminenties,

Excellenties,

Eerwaarde Vaders,

Dierbare broeders en zusters,

Ik heb de eer u de nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus over te maken. Na twee jaren van restricties komen we geleidelijk aan in een fase van versoepelingen terecht. De hoofden van de erediensten hebben samen gezeten met verantwoordelijken van het Belgisch Ministerie van Justitie en zijn volgende maatregelen overeengekomen:

Voor wat betreft de maatregelen die van toepassing zijn op erediensten en niet-confessionele levensbeschouwelijke organisaties geldt het volgende:

Een mondmasker is verplicht in gebouwen voor erediensten en levensbeschouwelijke organisaties vanaf de leeftijd van 6 jaar, behalve:

– om te eten en te drinken; Tijdens de communie kan het mondmasker worden neergelaten en daarna weer opgezet.

– wanneer het vanwege de aard van de activiteit onmogelijk is een mondmasker te dragen; Bijvoorbeeld bij zang van het koor, wanneer er iemand het woord neemt voor een preek, een lezingen/of voorbeden. Gelievegenoegafstandtevoorzienwanneerhetmondmaskerafgedaan wordt.

– wanneer het dragen van een mondmasker om medische redenen niet mogelijk is. Op dat ogenblik moet gezichtsbescherming worden gedragen. Personen die vanwege een medische aandoening geen mondmasker of gelaatsscherm kunnen dragen, zijn daartoe niet verplicht.

Bidden en morele ondersteuning worden niet beschouwd als evenementen (evenementen stricto sensu of massa-evenementen). De maatregelen die gelden voor evenementen zijn dus niet van toepassing binnen de instellingen voor erediensten en morele bijstand zolang deze activiteiten verband houden met de uitoefening van de eredienst of morele ondersteuning.

Ruimten waar gebeden wordt of waar activiteiten plaatsvinden die binnen de morele dienstverlening vallen (hal, ontvangst van bezoekers of kinderen, enz. ) moeten goed geventileerd worden.

Activiteiten voor kinderen zoals zondagsschool, Koranschool, catechese, enz.: kunnen binnen plaatsvinden volgens de regels die gelden binnen het onderwijs. Buiten kunnen deze activiteiten plaatsvinden volgens de regels van het jeugdwerk.

De maatregelen die van toepassing zijn op het onderwijs zijn beschikbaar op :

– Voor het Vlaams Gewest:

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus/coronavirus-2021- 2022

– Voor de Franse Gemeenschap:

http://enseignement.be/index.php?page=28291

– Voor de Duitstalige Gemeenschap:

https://ostbelgienbildung.be/

Drinken, eten of het houden van een ceremonie tijdens, voor of na de uitoefening van de eredienst of morele bijstand is toegestaan. Dit is alleen toegestaan wanneer het gaat om de uitoefening van de eredienst of morele bijstand, als voorbereiding daarop of als voortzetting daarvan. Indien deze activiteiten geen verband houden met de uitoefening van de eredienst of morele ondersteuning, worden zij beschouwd als een (massa-)evenement, dat onderworpen is aan specifieke regels die terug te vinden zijn in het Koninklijk Besluit, zoals bijvoorbeeld de toepassing van het Covid Safe Ticket indien er meer dan 50 personen binnen of 100 personen buiten aanwezig zijn.

Indien de bediening van voedsel, dranken of activiteiten door een beroepsbeoefenaar wordt georganiseerd, zijn de regels voor de horecasector van toepassing.

Bidden of morele ondersteuning met inbegrip van een optreden, b.v. zang, koor, muziekuitvoering, tentoonstelling, enz. Als de voorstelling geen verband houdt met eredienst of morele ondersteuning, zijn de maatregelen voor de culturele sector van toepassing. De repetities volgen hiervoor dezelfde maatregelen.

Huwelijken en uitvaarten: Het dragen van een mondmasker is verplicht vanaf 6 jaar. De bruid en de bruidegom zijn niet verplicht het masker te dragen vanwege de aard van de activiteit (zie punt 1). Personen die het woord nemen tijdens de plechtigheid mogen gedurende de spreektijd het masker afdoen (zie punt 1) zolang de nodige afstand met de andere aanwezigen in acht genomen blijft. Indien de bruiloft of de uitvaart georganiseerd wordt door een professionele organisatie dan zijn de regels van de horeca en/of evenementen sector van toepassing.

Zie ook: https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/

Met hartelijke groeten in de Heer.

Te Brussel, in het Aartsbisdom, op 8 februari 2022

+ Metropoliet Athenagoras van België