Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Pasen 2022 : Paasboodschap van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België

Prot. N°334/2022

 

Dierbare broeders en zusters in Christus,
Christus is verrezen!

 

Heden komen de myrondragende vrouwen aan bij het graf en zien de engel en vernemen van hem de vreugdevolle boodschap dat de Heer is opgestaan. Wanneer ze het graf verlaten, rennend om de Apostelen het nieuws te vertellen, verschijnt Christus zelf plotseling aan hen en begroet hen met een enkel woord: “Verheug u!” (Mt 28:9).

Op deze stralende dag, terwijl we het roemrijke Feest der feesten vieren, de Plechtigheid der plechtigheden, de Verrijzenis van Christus, zeg ik op mijn beurt tot u allen: “Verheug u”! Onze Heer Jezus Christus heeft Zichzelf aan ons geopenbaard door Zijn dood en opstanding. Hij is voor ons de overwinnaar geworden van de dood en heeft ons het leven geschonken. Christus’ Verrijzenis laat allen toe deelgenoot te worden van het eeuwig leven.

Door Christus’ Opstanding verheugen we ons ondanks de moeilijkheden, beproevingen en worstelingen die we hebben meegemaakt en altijd zullen doorstaan in de korte tijd van ons aardse leven. Christus Zelf heeft immers beloofd: “Zie, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld. Amen!” (Mt 28:20).

Na zijn Verrijzenis is het eerste wat Christus tot zijn leerlingen zegt: “Vrede zij u”. Dit zijn woorden die vandaag veel betekenis hebben. Voortdurend bidden wij om vrede in de wereld. We doen dit in het bijzonder nu er een oorlog woedt. Hoe kunnen we van Christus’ Opstanding getuigen als geen vrede hebben? Niet alleen vrede in en met onszelf, maar vooral vrede onder de mensen, vrede onder de volkeren… Zonder die vrede zijn wij niet gelukkig. Johannes schrijft dat Jezus na zijn Verrijzenis nog vele tekenen heeft gedaan, opdat wij mogen geloven dat Hij de Zoon van God is. En door het geloof mogen wij leven in zijn Naam. Jezus doet niet alleen vele tekenen. Hij schenkt ons ook de heilige Geest, Hij geeft ons vrede en Hij zegt ons dat wij elkaar vergeving moeten schenken.

De door God geschapen mens is voorbestemd om te leven in gemeenschap met God. Want wie in gemeenschap met God leeft, beleeft het waarachtige leven, de waarachtige vrede en vreugde en het ware geluk. De mens is niet geschapen om te leven in pijn en verdriet, noch voor de dood. Dit is een waarheid die voortdurend verkondigd wordt door onze Heilige Kerk. Daarom is de zending van de Kerk precies van alle waarheid van de Verrezen Christus te verkondigen.

Christus is verrezen! Hij is waarlijk opgestaan! Deze uitroep van onze Kerk herinnert ons aan de noodzaak om de vrede, de harmonie, de innerlijke rust en de vreugde in de wereld waarin we leven te herstellen.

Persoonlijk wens ik u en de uwen veel goeds en veel vreugde toe in deze stralende tijd van Pasen.

 

Met mijn vaderlijke zegen en liefde in de opgestane Heer,

 

Metropoliet Athenagoras van België

Exarch van Nederland en Luxemburg