Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Hervatting van de voordrachtencyclus “Orthodox Logos” en opening van het Academisch Jaar van het Instituut voor Orthodoxe Theologie “Apostel Paulus” in Brussel

Op maandag 17 oktober 2022 vond de opening van het Academisch Jaar van het Orthodox Theologisch Instituut “Apostel Paulus” plaats, met de eerste conferentie van het jaar in het kader van de cyclus “Orthodoxe Logos” van het Aartsbisdom.

Het evenement ging door in de conferentiezaal van het Dominicanenklooster in Brussel, waar Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg aanving met de Waterwijding ter gelegenheid van de start van het Academisch Jaar van het Instituut en de hervatting van de voordrachten. Vervolgens nam hij het woord om de gastspreker, Hieromonnik Iakovos van het klooster van Simonos Petra (berg Athos), welkom te heten.

De directeur van het theologisch instituut, Aartspriester Dr. Konstantinos Kenanidis, overliep het cursusprogramma voor het nieuwe academische jaar, en stelde het onderwijzend personeel voor, bestaande uit priesters en leken met theologische graden uit diverse orthodoxe aanwezigheden, om de toekomstige docenten van het vak orthodoxe godsdienst in de scholen van de Federatie Wallonië-Brussel zo goed mogelijk voor te bereiden.

Het Aartsbisdom België en zijn verantwoordelijke, elke Metropoliet van België van het Oecumenisch Patriarchaat, heeft in het kader van de verantwoordelijkheden en verplichtingen die voortvloeien uit de erkenning van de Kerk door de Belgische Staat, de mogelijkheid om in de scholen van het officiële netwerk leraren aan te stellen voor het vak orthodoxe godsdienst. Dit voorrecht leidde tot de oprichting van het Instituut om kandidaat-leerkrachten orthodoxe godsdienst, maar ook leden van de clerus en verantwoordelijken voor de catechese in de parochies te vormen. Het Instituut bestaat sinds 1991 en heeft twee afdelingen: in Gent voor de Nederlandstaligen en in Brussel voor de Franstaligen.

Vervolgens introduceerde hij de gastspreker Hieromonnik Iakovos van het klooster Simonos Petra, die een toespraak bracht rond het thema “Wees gelukkig, behoud je geloof en doe kleine dingen voor God”, een uitspraak van de heilige David van Wales.

Vader Iakovos vergeleek deze zin van de heilige met de groet van de verrezen Christus aan de Myrophoren, terwijl het tweede deel van de zin verwees naar het vertrouwen in God en het begrip dat niets ons toebehoort zonder Gods hulp.

Het derde advies van de heilige herinnert aan het woord van de Heer aan de rijke in de pericoop van het Evangelie volgens Mattheüs (Mt 19, 16-19) waar Christus hem eerst aanspoorde de Tien Geboden te volgen om gered te worden; en iun het tweede deel van de pericoop (Mt 19, 20-21) sprak over de weg om een volmaakt mens te worden.

Pater Iakovos noemde vele voorbeelden van de leringen en ervaringen van de Gerontas en recentere heiligen van de berg Athos, alsook van Metropoliet van de Eeuwige Gedachtenis Kallistos (Ware) van Diokleia, die allen de woorden van de heilige uit Wales ondersteunen, een heilige die leefde voor het Schisma (495-589 na Chr.) en sterk geïnspireerd was door de woestijnasceten.

De gedachtenwisseling over het onderwerp die volgde was zeer interessant en gaf vader Iakovos de gelegenheid bepaalde dimensies van het thema uit te diepen, maar ook meer gedetailleerd in te gaan op het leven van de heilige David van Wales.

Het evenement werd afgesloten door Zijne Eminentie, die de Hegoumen van het klooster van Simonos Petra, Eerwaarde Archimandriet Eliseos, dankte voor het feit dat hij vader Iakovos de zegen had gegeven om als spreker deel te nemen aan de Ontmoeting van de Orthodoxe Jeugd van de Benelux en aan de Voordrachtencyclus “Orthodoxe Logos”. Hij dankte ook vader Iakovos voor zijn komst naar België om zijn liefde en ervaring als monnik in dienst van wijlen Geronta Emilianos van Simonos Petra te delen, evenals alle deelnemers aan het evenement van het Aartsbisdom.

Tenslotte herinnerde hij aan de grote avond van Byzantijnse en traditionele muziek, georganiseerd door het Instituut voor Byzantijnse en Traditionele Muziek van het Aartsbisdom, onder auspiciën van de Griekse Ambassade in België, op 28 oktober 2022 om 19.30 uur in het W:Halll Theater van het Cultureel Centrum van Sint-Pieters-Woluwe onder de titel “La Toute Sainte des Hymnes – Hymnes, danses et chants des Grecs à la Mère de Dieu” (“De Alheilige onder de Hymnen – Hymnen, dansen and gezangen van de Grieken aan de Moeder Gods”).

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar