Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Kerstboodschap 2022 van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, Exarch van Nederland en Luxemburg

KERSTBOODSCHAP
VAN ZIJNE EMINENTIE METROPOLIET ATHENAGORAS VAN BELGIE
EXARCH VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG

KERSTMIS 2022

Prot. N° 955/2022

Dierbare broeders en zusters in Christus,

“Eer aan God in den hoge, en vrede op aarde aan de mensen van goede wil”.

Het overheersende kenmerk van het Kerstfeest is altijd het enkelvoudige feit van de komst en de aanwezigheid van de Zoon en het Woord van God. Christus komt niet als bezoeker om ons beleefd te begroeten en daarna rustig te vertrekken. Hij komt om bij ons te blijven. Dat is de betekenis van de naam Emmanuel, die “God met ons” betekent. Hij komt niet als een veeleisende heerser om ons van onze vrijheid te beroven en ons zijn weg op te leggen. Neen, Hij komt als een kind dat deelt in ontbering en verlatenheid; Hij komt met een onzichtbare glimlach van vrede en hoop om bij ons te blijven. En toch zal Hij beproevingen, overtredingen, vijandelijkheden ondergaan, die zullen culmineren in zijn heilig lijden, dat niets anders is dan zijn deelname in onze pijn. Hij komt om bij ons te blijven, om ons te steunen, om ons te troosten met zijn opstandingsbelofte: “en zie, Ik ben met u altijd, tot aan de voleinding der wereld” (Mt. 28,20). Hij is niet alleen bij ons in de fasen van onze successen, van onze goede gezondheid, van onze harmonieuze relaties met de anderen; maar blijft ook mystiek bij ons in de duistere perioden van ons leven, waarin we op de proef gesteld worden omwille van verdriet, mislukking en ziekte.

Weet echter dat we Hem niet kunnen smeken aanwezig te zijn in de moeilijke tijden van ons leven en terzelfdertijd in ons dagelijks leven Zijn wil negeren of verwaarlozen. We dienen Zijn aanwezigheid als een constante te beleven en ons leven te laten leiden door Hem. Het is deze aanwezigheid die wij in deze tijd intenser moeten beleven, met minder streven naar materiële zaken en macht en met het vooropstellen van juiste prioriteiten, zoals solidariteit en oprechte naastenliefde.

Laten we daarom hen die in de eenzaamheid, in de kwelling, in de angst en de ontreddering bijstaan en zo met toewijding Kerstmis vieren. Denken we ook vooral aan al diegenen die door oorlog gekweld worden. Het hoogfeest van Kerstmis mag niet louter als een eenvoudige herinnering aan een beminnelijk kind worden gevierd, maar dient een duidelijke boodschap van hoop te zijn, van een unieke uitdrukking van liefde, van de almacht van de Vader, de Heer en Schepper van het universum, als een garantie van het feit dat wij niet alleen zijn, noch in ons persoonlijk leven, noch in dat van de Kerkgemeenschap, noch als mensheid.

Het meest wezenlijke kerstgeschenk dat wij onszelf en de mensen om ons heen mogen aanbieden, is het bewustzijn en het getuigenis van de aanwezige Verlosser Christus in ons dagelijks reilen en zeilen.

Zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar!

Met mijn vaderlijke zegen en liefde in de Mens-geworden Heer.

Te Brussel, in het Aartsbisdom, Kerstmis 2022.

† Metropoliet Athenagoras van België
Exarch van Nederland en Luxemburg