Benelux logo
Greek logo

Heilige Eerbiedwaardige Païsiï Hilendarski en de Heilige Aartsengelen Michaël en Gabriël (NL 2513 TJ)

Bakkerstraat 57a, 2513 TJ Den Haag

Kalender Griekse
Parochiefeest 19 juni en 8 november

Rector Priester Joan Manev
Postadres t.a.v.
Aartspriester Joan Manev
1e Sweelinckstraat 54
2517 GE Den Haag
Telefoon +31 61 5448160