Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

VERKLARING VAN DE ORTHODOXE BISSCHOPPENCONFERENTIE VAN DE BENELUX (OBB-CEOB)

Brussel – Woensdag 12 november 2014 is de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (OBB) voor de achtste keer samengekomen op de zetel van het Orthodox Aartsbisdom van België, Charbolaan 71. Ze werd voorgezeten door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België (Oecumenisch Patriarchaat). Vicevoorzitter Aartsbisschop Simon (Patriarchaat van Moskou), Bisschop Marc (plaatsvervanger van Metropoliet Iosif – Patriarchaat van Roemenië), Metropoliet Serafim (Patriarchaat van Roemenië), Aartsbisschop Michaïl (Russische Kerk in het Buitenland – Patriarchaat van Moskou), Bisschop Maximos van Evmenia (Oecumenisch Patriarchaat) en Bisschop Dositheos (Patriarchaat van Georgië) waren eveneens aanwezig.

Eens te meer draaiden de gesprekken rond het voor het einde van de lente van 2016 aangekondigde, Groot Panorthodox Concilie, en de voorbereidingen daarop.

Het bezoek van Zijne Alheiligheid Oecumenisch Patriarch Bartholomeos aan België, van 29 januari tot 1 februari 2015, op uitnodiging van de Katholieke Universiteit Leuven, waarvan de Patriarch doctor honoris causa is, vormde het onderwerp van uitwisselingen en gesprekken met het oog op de voorbereiding van een actieve deelname van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux aan dit patriarchale bezoek.

De bisschoppen werden ingelicht over de laatste ontwikkelingen rond de aanwezigheid van de Orthodoxie in Nederland.

Het jongerenpastoraat, de problemen rond een betere communicatie tussen de orthodoxe jongerenbewegingen en de canonieke bisdommen van de Kerk, de activering en werkwijze van de commissies onder de bescherming van de Bisschoppenconferentie, de nood aan gelijke vertalingen van liturgische teksten, waren ook overwegings- en gespreksonderwerpen.

De bisschoppen sneden ook het onderwerp aan van de dialoog met de Rooms-katholieke Kerk op wereldvlak, evenals de verhoudingen tussen de Orthodoxe Kerk en de andere christelijke Kerken in de Benelux.

Verder hebben de hiërarchen nieuws en inlichtingen uitgewisseld over verschillende activiteiten in hun bisdommen.

De OBB werd opgericht bij besluit van de IVe Preconciliaire Panorthodoxe Conferentie te Chambésy (Genève) in juni 2009. De leden van de OBB toonden eens te meer hun vastberadenheid om in goede samenwerking te ijveren voor de orthodoxe gelovigen en voor een goede getuigenis in de drie landen van de Benelux.