Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

COMMUNIQUE VAN DE ORTHODOXE BISSCHOPPENCONFERENTIE VAN DE BENELUX (CEOB-OBB)

De Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (OBB) is op woensdag 7 juni voor de dertiende keer bijeengekomen in het Orthodox Aartsbisdom aan de Charbolaan 71 in Brussel, onder voorzitterschap van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België (Oecumenisch Patriarchaat). Waren eveneens aanwezig: Aartsbisschop Simon (Patriarchaat van Moskou), Bisschop Marc (Patriarchaat van Roemenië), Bisschop Dosithej (Patriarchaat van Georgië) en Aartsbisschop Michael (Russisch-Orthodoxe Kerk in het Buitenland – Patriarchaat van Moskou).

De bisschoppen zijn geïnformeerd over de ontmoeting die heeft plaatsgevonden tussen de hoofden van de erkende godsdiensten en Koning Filip van België, evenals deze met Premier Charles Michel en Minister van Justitie Koen Geens. Ook de oprichting van een permanent dialoogplatform voor de godsdiensten en de Belgische federale regering en de ondertekening van een handvest tussen de godsdiensten en de Vlaamse regering zijn ter sprake gekomen.

De hiërarchen hebben gedachten uitgewisseld over de noodzaak van een betere sociale en linguïstische integratie van orthodoxe parochies in hun plaatselijke gemeenschappen, over ontwikkelingen op het gebied van godsdienstonderwijs en over een project om een orthodoxe school op te richten in de Federatie Wallonië-Brussel.

In navolging van veel andere geloofsgemeenschappen in Nederland hebben de bisschoppen een besluit genomen en ondertekend inzake het oprichten van een meldpunt dat adequate steun kan bieden aan slachtoffers van seksueel misbruik en hun families.

De leden van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie geven andermaal uiting aan hun respect voor de waardigheid het menselijk leven en spreken hun afkeuring uit inzake euthanasie op psychiatrische patiënten. In dit verband spreken zij hun steun uit voor de recente verklaring van de Rooms-Katholieke bisschoppen van België waarin wordt opgeroepen tot terughoudendheid en het voorzetten van de dialoog over euthanasie voor personen met psychische aandoemingen.

De bisschoppen hebben gesproken over de situatie en het leven van de Orthodoxe Kerk in Nederland en hebben tevens informatie uitgewisseld over het leven van elk bisdom.

De bisschoppen hebben tenslotte het voornemen uitgesproken om begin 2018 samen een bedevaart naar de Athos te houden en om in het najaar 2018 een Orthodox Congres van de Benelux te organiseren.
De volgende vergadering van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux zal plaatsvinden op 14 november 2017.

De Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux is opgericht bij besluit van de vierde pan-Orthodoxe preconciliaire conferentie in Chambésy (Zwitserland) in juni 2009.
CEOB-OBB (7.6.2017)