Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

CROCEU op de jaarvergadering van de Werkgroep Interculturele Betrekkingen en Interreligieuze Dialoog van de Europese Volkspartij

Lissabon, 18-19 oktober 2018

De immense rol van kerken en religies in het debat over de toekomst van Europa werd benadrukt tijdens de 21ste Jaarlijkse Interculturele

Dialoog met kerken en religieuze instellingen die werd georganiseerd door de bevoegde werkgroep van de EVP in Lissabon (Mafra) van 18-19 oktober 2018.

De welkomsttoespraken werden gehouden door José Manuel Fernandes (EVP-parlementslid), de heer Helder Sousa Silva, burgemeester van Mafra, mevrouw Assunçao Cristas, voorzitter van CDS-PP (Centro Democrático e Social – Partido Popular), en door de covoorzitters van de werkgroep, EP-leden György Hölvényi en Jan Olbrycht. Alle sprekers benadrukten het belang van het verderzetten van de dialoog met kerken en religieuze instellingen. De financiële crisis, migratie, de sociale onrust veroorzaakt door nieuwe problemen, en nog veel meer, zijn enkele van de uitdagingen waarmee Europese burgers worden geconfronteerd.

Het programma van de conferentie bestond uit drie delen: de toekomst van Europa werd besproken tijdens het eerste deel, het tweede deel spitste zich toe op jeugd, gezin en onderwijs, en ten slotte ging het derde deel over vrede en veiligheid. Voor het eerste deel waren Br. Olivier Poquillon, secretaris-generaal van de Commissie van de bisschoppenconferentie van de EU, de heer Henrique Mota, radioproducent, en rabbi Natan Peres van de Israëlitische gemeenschap van Lissabon uitgenodigd als sprekers; in het tweede deel namen de heer Miguel Ángel Sancho Gargallo, voorzitter van het Europees Instituut voor maatschappij en onderwijs, de heer Antoine Renard, voorzitter van de Federatie van katholieke families in Europa, fr. Emmanuel Pisani, Executive Directeur van het Theologisch Instituut van de Katholieke Universiteit van Parijs, en Zijne Genade de gekozen bisschop van Melitinis Monseigneur Maximos namens het Oecumenisch Patriarchaat het woord; in het derde en laatste deel waren mevrouw Graça Franco, directeur van “Radio Renascença”, Eric Gozlan, directeur van “Unie van Mensen voor Vrede”, en Mr. Felipe Pathé Duarte, Professor aan de Universiteit van Lisboa de sprekers.

Het Comité van Vertegenwoordigers van de Orthodoxe Kerken bij de Europese Unie (CROCEU) werd vertegenwoordigd door de zeereerwaarde Archimandriet Nektarios Ioannou, uitvoerend secretaris van CROCEU, die tijdens het eerste deel van de conferentie het woord voerde. Vader Nektarios benadrukte het feit dat de combinatie van onopgeloste problemen in de Europese Unie (migratie, populisme, milieu- en financiële crisis, slecht functioneren van democratische instellingen, bevolkingsverschuivingen en andere) een weerslag zal hebben op de komende verkiezingen voor het Europees Parlement van 2019. Religies, vooral het christendom en de orthodoxe kerk, zijn geroepen om hun mening te geven over de genoemde problemen, om de Europese familie sterker te laten worden. Hij wees er onder meer op: “de orthodoxe kerk is geroepen om oplossingen te vinden voor nieuwe problemen die in het verleden onbekend waren en om introversie af te wijzen, teneinde haar missie te volbrengen. Onze kerk is verplicht haar inspanningen voor de evangelisatie van haar mensen te verbreden, hen in moeilijke tijden te ondersteunen en interne vrede en veiligheid te bieden. De geest van de orthodoxie is vernieuwbaar, eigentijds en innovatief. Een geest van kracht en wijsheid. Tegenwoordig heeft de mensheid dringend behoefte aan al deze bovengenoemde elementen, vooral de jongere generaties, die worstelen met onrecht, misdaad, corruptie, werkloosheid en onzekerheid. … Ondanks het feit dat de Europese Unie het afgelopen decennium vele schokken heeft gekend, bestaan ​​de elementen die haar samenhouden nog steeds. Het is aan ons om deze elementen te verbeteren en daarop voort te bouwen, zodat de Europese Unie, als een van de belangrijkste internationale spelers, meer samenhangend, efficiënter en ontvankelijker wordt voor de behoeften van haar burgers. De geschiedenis heeft altijd bewezen dat landen hun kracht kunnen ontlenen aan eenheid. Een verenigd Europa wordt nu opgeroepen om zijn verschillen in kracht om te zetten en te streven naar de verwezenlijking van het algemeen welzijn van de Unie met respect, eenheid en solidariteit.

Later op de avond van 18 oktober hield de president van EVP, de heer Manfred Weber, een officieel diner om de deelnemers te eren, waarbij hij uitweidde over het belang van de dialoog tussen sociale partners, en vooral de dialoog met kerken en religieuze instellingen.