Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Paasboodschap van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België – 2019

Prot. N°336/2019

Dierbare broeders en zusters in Christus,
Christus is verrezen!

Wij staan voor het graf van onze Heer en Verlosser en vernemen de boodschap van zijn overwinning: “Wat zoekt gij de levende bij de doden? Gij zoekt Jezus van Nazareth, de gekruisigde. Hij is niet hier, Hij is verrezen”!

Diegene die gekruisigd werd, is verrezen! De dood kon Hem niet tegenhouden. Hij die voor onze verlossing aan het Kruis gestorven is, heeft de dood overtroffen. Het licht overtrof de duisternis; de dag de nacht. Te midden van de nacht scheen de dag der Opstanding. “Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft”. Het graf is de oorsprong van de Verrijzenis geworden. En de nacht schittert zoals de dag.

Nu is voor ons alles vervuld met licht: de hemel, de aarde en zelfs de hades. Overal ontmoeten wij het bescheiden licht van Christus’ aanwezigheid. De oude woorden van de psalmist krijgen voor ons nieuwe betekenis: “Als ik zou opstijgen tot de hemel, dan zijt Gij daar; als ik zou afdalen in de hades, Gij zijt er ook” (Psalm 138, 8). Voor ons is er geen plaats meer waar de mensgeworden God niet met ons, indien wij werkelijk dorsten naar Zijn Licht en naar de hulp van zijn genade.

De verrezen Christus verlangt in ons leven binnen te treden, door Zijn woord, door Zijn koninklijke oproep tot liefde en door de genade van de sacramenten van Zijn Kerk. Hij verlangt ook dat wij zouden deelnemen aan Zijn overwinning, nu en op het uur dat Hij ons zal oproepen om te verschijnen voor Zijn aangezicht. Maar hier op aarde kunnen wij reeds leven in het licht van Zijn Opstanding!

Gelieve ook uw gulle bijdrage niet te vergeten in de schaal die we heden ronddragen voor onze Moeder-Kerk, het Oecumenisch Patriarchaat!

Moge dit Paasfeest voor ieder van ons een tijd van grote vreugde en licht zijn.

Christus is verrezen! Hij is waarlijk verrezen!

Met mijn vaderlijke zegen en liefde in de opgestane Heer,

† Metropoliet Athenagoras van België
Exarch van Nederland en Luxemburg