Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Communiqué van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (CEOB-OBB)

Brussel – Op dinsdag 4 juni 2019 kwam de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (CEOB) voor de zeventiende keer bijeen op de zetel van het Orthodox Aartsbisdom, in de Charbolaan 71 in Brussel, onder het voorzitterschap van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België (Oecumenisch Patriarchaat). De andere deelnemende excellenties waren Bisschop Mark, vertegenwoordiger van Metropoliet Joseph (Roemeens Patriarchaat) en Bisschop Dositheus (Patriarchaat van Georgië).

De bisschoppen kregen informatie over de resultaten van de dialoog tussen vertegenwoordigers van erkende godsdiensten en de Belgische federale overheid. Ze hebben met name de verbintenissen bestudeerd die voortvloeien uit de ondertekening van het “Handvest voor de vertegenwoordigende instellingen van de erkende erediensten”. Op zich gaat het over het goed beheer van de goederen van religieuze verenigingen naar Belgisch recht met het oog op de transparantie van financiële overdrachten met het buitenland. Dit “handvest” werd ondertekend door de regering en de vertegenwoordigers van de erkende erediensten op 26 maart 2019.

De bisschoppen wisselden van gedachten over de verschillende regimes voor de erkenning van nieuwe parochies in België en ook over de nieuwe procedure voor het aanvragen van een verblijfsvergunning voor leden van de geestelijkheid die onderdaan zijn van een niet-Europees land.

Belangrijk nieuws over het leven van de orthodoxe kerk in Nederland werd uitgewisseld. Het ging vooral om de relaties tussen de staat en de erediensten, in het bijzonder in verband met de procedure van het “Orthodoxe zendende Instantie”, het Centrum voor Orthodoxe theologische vorming binnen de Universiteit van Amsterdam en tenslotte over het Protocol betreffende de vorming van een “vertrouwelijkheidscommissie”. Het voorstel om een ​​vertrouwelijkheidscommissie in te stellen, gedaan door de OKiN (Stichting “Orthodoxe Kerk in Nederland”), werd aanvaard. Deze commissie wil vragen en klachten ontvangen over mogelijk misbruik binnen de Kerk en in het bijzonder seksueel misbruik van minderjarigen. Er werd besloten een dergelijk orgaan ook in België en in het Groothertogdom Luxemburg te creëren.

De bisschoppen kregen de gelegenheid om informatie uit te wisselen over het leven en de ontwikkeling van de verschillende orthodoxe bisdommen en in het bijzonder over het bezoek van Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch aan de drie Benelux-landen in november 2019, bij gelegenheid van het vijftigjarig Jubileum van het Aartsbisdom van België. Een vergadering met de bisschoppen-leden van de OBB-CEOB is gepland tijdens het patriarchale bezoek.

Op voorstel van Zijne Excellentie Bisschop Dositheos, werd besloten tot een bedevaart naar Georgië in mei 2020.

De volgende vergadering van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux vindt plaats op 10 december 2019.

De Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux werd opgericht bij besluit van de 4e Preconciliaire Panorthodoxe Conferentie, bijeengekomen in Chambésy (Genève) in juni 2009.

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar