Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Inzegening van de Kerk van de Orthodoxe parochie HH. Kyrillos & Methodios 
te Oostende


Op zaterdag 3 februari 2018 werd in Oostende de nieuwe orthodoxe kerk – ondergebracht in toenmalige Sint Godelievekerk en nu toegewijd aan de HH. Kyrillos & Methodios – met de nodige luister ingezegend door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, Exarch van Nederland en Luxemburg (Oecumenisch Patriarchaat), in concelebratie met Aartsbisschop Job van Telmissos (Genève) en Bisschop Bartholomeos van Arianze (Bonn).

De concelebrerende priesters en diakens waren: Archimandriet Ioakim Archontos, (Brussel), de Aartspriesters van de Oecumenische Troon Evangelos Psallas (Lasne) en Dominique Verbeke (Gent); de Aartspriesters Bart D’huyvetters (Brugge), Theophile Pelgrims (Brussel), Nikolaos Palamianakis (Luik),  Theologos Tsirtsidis (Namen), Ioannis Lykos (Brussel), Emmanouil Kazilas (Genk), Bernard Peckstadt (Brugge), Spyridon Tsekouras (Groot-Hertogdom Luxemburg), Giorgios Vlatakis (Schaarbeek), Konstantinos Kenanidis (Brussel); de Priesters Andreas D’hoe (Oostende), Georgios Bouzidis (Eupen), allen van het Oecumenisch Patriarchaat; alsook Aartsdiaken Philadelphos Kafalis en Diaken Barnabas Genbrugge. Verder zorgde Aartspriester Athanasios Toporlakis voor de bereiding en het vlot verloop van het aanbrengen van de mastika voor de wijding van het Heilig Altaar. Priester Antonios Tarlizos verzorgde er de Byzantijnse Nederlandse en Griekse gezangen, terwijl Stefaan Coudenys, koorleider van de parochie van Brugge er het Nederlandstalig koor verzorgde. Verder waren aanwezig Hierodiaken Emilianos, Diaken Filip Boone, die mee zong in het Nederlandstalig koor, en de Diaken Georgios Tzatzanis.

Onder de vele aanwezigen dient vermeld: Zijne Excellentie Lode Aerts, Bisschop van Brugge, Revd Father Augustine Nwaekwe van de Anglicaanse kerk, Dominee Andries Boekhout van de Protestantse kerk Oostende). In gebed was eveneens met ons verenigd Archimandriet Thomas (Pervijze).

Maar verder waren aanwezig van onze zusterkerken, E.P. Philippe Vanderheyden (vertegenwoordigde de Abdij van Chevetogne), E.H. Antoon Wullepit (deken van de stad Oostende), E.H. Henk Laridon, (voorzitter van de Oecumenische Studie- en Gebedsgroep van West-Vlaanderen), en nog vele andere priesters en zusters uit onze zusterkerken. Tevens was ook aanwezig dhr. Nikolaos Zachariadis (Luitenant Generaal bij de NAVO) en de heer Herman Lodewyckx (Provincieraadslid in West-Vlaanderen).

Er was voor de gelegenheid een grote menigte verzameld (zowat tweehonderdvijftig orthodoxe christenen en vrienden en sympathisanten, uit de regio, maar sommigen zijn ook van ver gekomen).

De viering begon om 8u ‘s morgens met de Dienst van de Metten voorgegaan door Archimandriet Ioakim Archontos. Op het einde van de Metten tijdens de Doxologie was er de overgang met de Dienst van de Kerkwijding, die aanvatte met de processie naar buiten. Onze Metropoliet Athenagoras droeg de relikwieën op het hoofd en vòòr hem gingen de acolyten, het koor, de diakens en priesters. Na de metropoliet volgden de vertegenwoordigers van de Rooms-Katholieke Kerk, waaronder Zijne Excellentie Bisschop Lode Aerts en vele andere vertegenwoordigers, gevolgd door de grote menigte gelovigen.

Terug voor de gesloten poort van de kerk komende, plaatste de Metropoliet de relikwieën op een tafeltje en volgden twee Apostel- en Evangelielezingen. Nadien maakte hij een kruisteken met de reliekwieën voor de ingangsdeur en werden de deuren van de kerk geopend en was er de intrede in het Heiligdom. De Metropoliet plaatste de heilige reikwieën in een klein doosje en overgoot ze met de Heilige Myron en verzegelde deze en plaatst deze in de zuil van het Heilig Altaar. Nadien bracht Vader Athanasios de wasmastiek aan en men goot deze in het midden van de zuil.

Daarna deden de bisschoppen hun savanon aan (een wit kleed om geaden te beschermen) en werden hun mouwen dichtgeknoopt.

Alvorens het altaar verder te wijden las Aartsbisschop Job al knielend voor de koninklijke poort een knielgebed. Daarna werd dan het Altaar gereinigd, afgewassen, en gedroogd. Verder werd het Altaar kruisgewijs overgoten met rozenwater en bracht men de antimensia’s aan, waarmee het altaar afgedroogd werd. Dan bracht men de Heilige Myron aan bij de Metropoliet, die er het Altaar in kruisvorm mee zalfde en dit driemaal. Daarna namen de priesters de antimensia en legden deze op het Altaar. Dan was er nog het aankleden van het Altaar met eerst het katasarkion het wit onderkleed dat kruisgewijs vastgemaakt is aan de zuil. Dit doek wordt nooit meer verwijderd. Daarna wasten de bischoppen en priesters hun handen en namen zij het altaarkleed en betooiden zij er het Altaar mee.

Na de wijding van het Heilig Altaar zegende de bisschop vervolgens ook nog de kerk met een lange rietstok met Heilige Myron. Zo zegende hij de  vier muren van de kerk met het XP (chiro – de eerste 2 letters van de naam van Christus).

Om de viering van de kerkwijding af te sluiten ontstak de bisschop een nieuwe olielamp die nog nooit gebrand heeft, en plaatste deze op de verheven troon achter het Altaar. Daarna werden dan vanuit deze lamp ook de andere kaarslichten ontstoken. Vervolgens was er de slotzegen en ving de Goddelijke Liturgie aan. Tijdens de eerste Goddelijke Liturgie gevierd in een zopas ingezegende kerk is het dan ook de Metropoliet zelf die de beginzegen doet. Tijdens de Goddelijke Liturgie werden er veel verschillende talen aangewend door de rijke aanwezigheid van priesters uit diverse origines. Het was echt een feestelijke Goddelijke Liturgie die in alle rust en in een gebedssfeer verliep.

Na de viering van de Goddelijke Liturgie heeft Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras een toespraak gehouden en woorden van dank uitgesproken. Hij las o.m. ook een dankbrief vanwege Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos gericht aan Vader Bernard, de rector van de parochie. Tot slot wijdde hij Claude Bouillon van de orthodoxe parochie van Oostende tot lector, uit dankbaarheid voor zijn grote toewijding en dienstwerk in de parochie van Oostende.

Vader Bernard Peckstadt dankte Metropoliet Athenagoras van België op zijn beurt en overhandigde hem een icoon van de Heiligen Kyrillos en Methodios, tevens aan Aartsbisschop Job en Bisschop Bartholomeos.

Nadien volgde een feestelijke receptie in de parochiezaal. Overvloedig kwamen schalen met lekkere broodjes langs, was er Griekse wijn en was de stemming uitstekend. Tenslotte gingen allen misschien wat vermoeid maar toch verzadigd naar huis, na een onvergetelijke dag!