Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

FEEST VAN DE HH. AARTSENGELENKATHEDRAAL TE BRUSSEL

 In Brussel werd ook dit jaar het patroonsfeest van de Heilige Aartsengelenkathedraal van het Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg, met luister gevierd.

Volgens de kerkelijke kalender wordt de gedachtenis van de Synaxis van de Aartsengelen Michaël en Gabriël en de overige Onlichamelijke Krachten, op de 8e van de maand november gevierd. Omdat dit een werkdag is, werd het patroonsfeest verplaatst naar de eerste zondag na de feestdag. Zodoende werd de Goddelijke Liturgie op zondag 13 november 2016 in de feestende kathedraal gevierd, waarbij Z.E. Metropoliet Avgoustínos van Duitsland voorging, hiertoe vriendelijk uitgenodigd door Z.E. Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg.

Aan de Goddelijke Liturgie nam verder Z.E. de plaatselijke Metropoliet Athenagoras van België deel, net als Hunne Excellenties Aartsbisschop Simon (Patriarchaat van Moskou), Metropoliet Athanásios van Acháia (Directeur van het Kantoor van de Kerk van Griekenland bij de Europese Unie), Aartsbisschop Job van Telmessos (Oecumenisch Patriarchaat), Bisschop Dositeoz (Patriarchaat van Georgië), Bisschop Bartholomeos van Arianz (Aartsbisdom van Duitsland – Oecumenisch Patriarchaat) en Koorbisschop Porfýrios van Neápolis (Directeur van het Kantoor van de Kerk van Cyprus bij de Europese Unie).

De homilie werd uitgesproken door de Metropoliet van Duitsland, die uitvoering de getuigenis van de Orthodoxie aanhaalde in een Europa dat geschokt is door de huidige uitdagingen, waarbij de Orthodoxie oplossingen kan bieden aan de patstelling van de hedendaagse mens, door die te bevrijden uit de vele en ondraaglijke problemen die hem of haar teisteren.

De Goddelijke Liturgie werd bijgewoond door Z.E. Dhr. Ambassadeur Andréas Papastávrou, Permanent Vertegenwoordiger van Griekenland bij de Europese Unie, evenals Dhr. Argýrios Makrís, Plaatsvervangend Permanent Vertegenwoordiger, Dhr. Vasílios Katakalídis, 1e Adviseur van de Griekse Ambassade in België, Mevr. Eléni Petroulá, Directeur van het Consulaat te Brussel, evenals vertegenwoordigers van de militaire overheden van Griekenland in België, onder leiding van Luitenant-Generaal Nikólaos Zachariádis en Schout-bij-nacht (Divisieadmiraal) Spyrídon Konidáris, de Z.E. Moeder Johanna, Abdis van het Heilig Klooster van de Geboorte van de Moeder Gods te Asten (Nederland) met haar gemeenschap, voorzitters van plaatselijke etnische instanties en verenigingen, samen met een menigte gelovigen.

Op het einde van de Goddelijke Liturgie bedankte Z.E. Metropoliet Athenagóras van België eerst en vooral God die eens te meer de gelegenheid bood om een Eucharistie te vieren ter gedachtenis van de Aartsengelen Michael en Gabriël, de beschermheiligen van de stad Brussel, die werd bekroond door de Metropoliet van Duitsland als antwoord op de uitnodiging voor het feest, een grijzende en eerbiedwaardige Hiërarch van de Oecumenische Troon, goede herder en wijze stuurman van het aangrenzend diocees, de overige Hiërarchen, de vertegenwoordigers van de Diplomatieke en Militaire Overheden, de priesters en raadsleden van de Kathedraal, die bijdroegen aan de uitstekende organisatie van het feest, evenals de gelovigen die meebaden in de Kerk.

In zijn wederwoord, bedankte Z.E. Metropoliet Avgoustínos van Duitsland Z.E. Metropoliet Athenagoras voor zijn broederlijke uitnodiging, sprak hij hartelijke felicitaties voor zijn dienstwerk in het diocees van de Benelux, verwees hij naar zijn verkiezing drie jaar geleden door de Heilige Geest, waarbij hij zelf als synodale hiërarch deelnam, en kenschetste hij Metr. Athenagoras als trots van de Moederkerk van Constantinopel.

Tot slot begroette hij, met de wijsheid en rijke ervaring die hem kenmerken, de Buitenlandse Grieken in België, waarbij hij de belangrijke rol benadrukte die ze in Europa zouden moeten spelen door zich aan te passen aan de eigentijdse werkelijkheid, zonder evenwel hun wortels en eigenheid te verliezen.

Het feest werd beëindigd met de jaarlijkse receptie in het culturele centrum van het nabije Sint-Jan-Berchmanscollege, waar zeven Griekse Etnische Verenigingen uit Brussel dansen uit heel Griekenland uitvoerden.