Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Priesterwijding in de parochie van de Heilige Andreas de Apostel in Gent

Op zaterdag 30 september 2023 ging Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg – omringd door priesters uit België en Nederland – voor in de Goddelijke Liturgie in de parochie van de Heiligen Andreas de Apostel, en wijdde Johannes Osseel tot priester.

Zijne Eminentie zei in zijn toespraak tot de gewijde onder meer de volgende woorden: “Van ganser harte wens ik dat jouw spiritueel leven voortaan ook gesteund zal zijn op twee pijlers: nl. dat je tussen God en de mensen zult staan om enerzijds de genade van de Kerk en van de sacramenten door te geven, en anderzijds de troost van de liefde van Christus. Dat zal vooral heel belangrijk zijn bij de bediening van de orthodoxe gevangenen. Ja, dat is mijn wens en mijn steun voorjouw, in een tijd waarin we zoveel nood hebben om het geloof werkelijk te kennen, daar we zien dat het gebrek aan kennis van geloof leidt tot veel kwaads in onze samenleving. Nabij God is er alleen maar de liefde die ons durft te leiden tot offers; die tranen weet te wissen; die kan troosten en aan de mensen kan tonen dat er uiteindelijk niet alleen de pijn is van deze aarde, de ziekte, het bederf en de verkwisting; maar dat precies op onze weg naar het Koninkrijk Gods, de eeuwigheid, we reeds hier en nu de genade van God aanvoelen en ontvangen, een genade die alles transfigureert en ons van het kwade helpt te bevrijden.

Het is niet eenvoudig om heden het priesterschap als zending op zich te nemen. We leven immers in een samenleving die geen respect meer heeft voor het religieuze en voor de clerus. Dit is uiteraard deels te wijten aan de houding van de geestelijken zelf en dat hebben we nogmaals voldoende beleefd in de voorbije weken. Het is in grote mate ook te wijten aan een tendens van onverschilligheid en onwetendheid. Jongeren krijgen in hun vorming, thuis en op school, niet voldoende meer mee van het religieuze en vooral van de godsdienstbeleving. De vraag die zich dan ook stelt, is of we voldoende investeren in het catechetisch instrueren van onze jongeren en de andere gelovigen, allereerst door ons eigen voorbeeld en vervolgens met onze woorden? Nochtans lijkt de hedendaagse spirituele crisis mij vooral een uitdaging en een doel te zijn.”

Aan het einde van de liturgie feliciteerde Zijne Eminentie de nieuwe priester van ons Aartsbisdom en diens familie, om vervolgens zijn dankbaarheid uit te spreken aan alle geestelijken, de Gerontissa van het klooster in Asten, alsook alle gelovigen die kwamen deelnemen aan deze vreugdevolle dag.

De gewijde priester is van Belgische afkomst en de zoon van wijlen aartspriester Silouan Osseel, die diende in de parochie van Gent, daarna in het klooster van de Geboorte van de Moeder Gods in Asten en de parochie van de Heilige Nektarios in Eindhoven. Hij is getrouwd, heeft twee kinderen en een kleinkind. Hij zal zijn ambt uitoefenen binnen de Belgische gevangenisadministratie (als orthodox aalmoezenier) en in de parochie van Gent.

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar